Gemeente Leopoldsburg

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Gemeente Leopoldsburg | Museum Liberation Garden - Renovatie dak koetshuis
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Leopoldsburg
Postadres :  Koningin Astridplein 37, BE- 3970  Leopoldsburg
Contactpersoon:  De heer Wouter Beke
Tel:   +32 11349211
Fax:   +32 11348378
E-mail:   wouter.beke@leopoldsburg.be
Internetadres(sen):   www.leopoldsburg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Gemeente Leopoldsburg
Postadres :  Koningin Astridplein 37, BE- 3970  Leopoldsburg
Contactpersoon:  De heer Diego Nogales
Tel:   +32 11349254
Fax:   +32 11348378
E-mail:   diego.nogales@leopoldsburg.be
Internetadres(sen):   www.leopoldsburg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Museum Liberation Garden – Renovatie dak koetshuis  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45261900
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Naast de renovatie van het chinees paviljoen en de bijbehorende nieuwbouw, dient ook het koetshuis gerenoveerd te worden omdat dit bewaard dient te blijven.
Aan de ingang-zijde van het domein bevindt zich het historisch koetshuis. Dit gebouw uit 1869 is in dezelfde originele stijl gebouwd als het hoofdgebouw (Het Chinees Paviljoen).
De site in zijn geheel is niet beschermd, maar staat vastgesteld als bouwkundig erfgoed, als onderdeel van ‘het Kamp Van Beverlo’ (Inventaris Bouwkundig erfgoed: ‘Kamp van Beverlo: Koninklijk Park, Nieuw Park en militaire begraafplaatsen’, ID134648).
Het dak van het koetshuis is één van de eerste zaken die aangepakt dienen te worden om dit gebouw te renoveren, deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder advies van de dienst erfgoed.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver toont deze bekwaamheid aan door het voorleggen van:• Een overzicht van referenties van minstens drie verschillende opdrachtgevers (publieke in-stanties) voor diensten aanverwant aan deze waarop deze opdracht betrekking heeft, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publieke instanties waarvoor zij bestemd waren. Er dient een referentie aanwezig te zijn voor elk gedeelte van het bestek, inrich-tingstudie, technisch ontwerp en de leiding van de werken. Deze diensten dienen te zijn uitgevoerd tijdens de afgelopen vijf jaar.Tevens dient bij elke referentie een contactpersoon te worden opgegeven waar inlichtingen betreffende de uitvoering van de opdracht in kwestie kunnen worden ingewonnen.

Eventuele minimumeisen:
1. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn:
• De inschrijver dient over voldoende technische en praktische bekwaamheid te beschikken in het uitvoeren van diensten aanverwant aan deze waarop deze opdracht betrekking heeft, in het bijzonder ontwerpend onderzoek, technisch onderzoek, projectmanagement, projectim-plementatie en werfopvolging.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-12-14  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]