Marché Public

Gemeente Maasmechelen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 12/01/2022

DETAIL

Gemeente Maasmechelen | Uitnodiging tot indienen offerte - Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Maasmechelen
Postadres :  Heirstraat 239, BE- 3630  Maasmechelen
Contactpersoon:  De heer Erwin Vranken
Tel:   +32 89769610
Fax:   +32 89769649
E-mail:   overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Internetadres(sen):   www.maasmechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Patrimonium & Mobiliteit
Postadres :  Heirstraat 239, BE- 3630  Maasmechelen
Contactpersoon:  De heer Angelo Provenzano
Tel:   +32 89769680
Fax:   +32 89769679
E-mail:   angelo.provenzano@maasmechelen.be
Internetadres(sen):   www.maasmechelen.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Kinderopvang ‘t Huis – Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang – ontwerper – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   21/247
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71240000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
II.2.4. Beschrijving
Het lokaal bestuur van Maasmechelen wil voor de Buitenschoolse Kinderopvang ’t Huis een nieuwbouw plaatsen aan de site Prinsenpark Asteroïde.   Voor deze opdracht wenst men een ontwerper aan te stellen. De opdracht omvat het ontwerpen en opvolgen van een dossier en de opvolging van alle werken aan dit nieuwe gebouw. Er werd een aanzet gegeven qua gevraagde ruimte in behoeftebepaling (bijlage D), ook wordt er gevraagd om de huidige gebruikers van de site Prinsenpark te betrekken voor de ligging van de nieuwbouw.   Het gebouw dient ontworpen te worden met respect voor bosrijk gebied waarbij het aanwezige hoogwaardige groen maximale behouden blijft. Qua uitstraling verwacht het lokaal bestuur een connectie met het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maasvallei.  
II.2.7. Looptijd
85   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Selectiecriteria m.b.t de financiële en economische capaciteit van de inschrijverEerste selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van deinschrijver:De inschrijver dient een verklaring betreffende de totale omzet voor te leggen + een verklaring betreffende de omzet m.b.t. het voorwerp van deze opdracht van de laatste drie boekjaren.Tweede selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van deInschrijver:De inschrijver voegt het bewijs dat een verzekering inzake beroepsrisico’s werd onderschreven.
Eventuele minimumeisen:
1. Verklaring omzet mbt het voorwerp van deze opdracht

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Selectiecriteria met betrekking tot de technische capaciteit van de inschrijver De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelname volgende documenten:- De inschrijver kan minstens 3 gedetailleerde referenties van gerealiseerde projecten “nieuwbouw overheidsgebouwen kantoren / buitenschoolse kinderopvang” voorleggen, zo niet, wordt hij uitgesloten van de verdere procedure. De gedetailleerde referenties bevatten een beschrijving van de opdracht, een illustratie van het studiewerk met tekst, foto’s, plannen en schema’s en een attest van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever.- verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3 jaar.- de studie- en beroepskwalificaties van deze personen, met vermelding van de fasen waarin ze zullen ingezet worden (curriculum vitae) (Bewijs van inschrijving op de tabel van de orde van de Architecten van het lopende jaar van de personen die belast zullen worden met de opdracht).- de beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van zijn diensten te waarborgen, welk systeem hij gebruikt om zijn processen te beheren en wat hij doet om aan de eisen van zijn klanten te voldoen en om de vigerende voorschriften na te leven

Eventuele minimumeisen:
1. Referentielijst

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-02-24  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-05-25

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-01-13

Scroll to Top