Gemeente Melle

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Gemeente Melle | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst busvervoer gemeente Melle - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Melle
Postadres :  Gemeenteplein 1, BE- 9090  Melle
Tel:   +32 92100720
E-mail:   lena.de.smaele@melle.be
Internetadres(sen):   www.melle.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst busvervoer gemeente Melle – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   VT/MP/2022/1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  60170000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het lokaal bestuur van de gemeente Melle is op zoek naar een dienstverlener voor het verzorgen van busvervoer ten behoeve van de GBS De Parkschool en voor de vrijetijdsdiensten. Daarbij hoort ook de vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking, een EVA van het lokaal bestuur.
Deze opdracht is een raamovereenkomst in de zin van art.2, 35° wet 17/6/2016, die wordt gesloten met één enkele deelnemer (per perceel).
Deze opdracht is een bestellingsopdracht, d.w.z. dat de dienstverlener zijn prestaties dient te verrichten op bestelling. De aanbestedende overheid plaatst bestellingen naargelang haar behoeften. De totale omvang van deze opdracht bedraagt maximaal 215.000 euro (excl. btw). De aanbestedende overheid garandeert geen enkel minimaal bestellingsvolume of- bedrag.
Plaats van dienstverlening: Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Busvervoer GBS De Parkschool  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Verzorgen van busvervoer voor de gemeentelijke basisschool. Dit gaat over uitstappen (zwemmen, bosklassen, theatervoorstellingen en dergelijke). Dit is vervoer dat uitsluitend kan plaatsvinden op schooldagen. Leerlingenvervoer tussen school en thuis zit NIET in deze opdracht.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Busvervoer voor de vzw SP²  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Busvervoer voor uitstappen in kader van uitstappen voor sportactiviteiten en -kampen, en speelpleinwerking. Deze activiteiten gaan over hel algemeen door tijdens de schoolvakanties of soms in het weekend.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ander busvervoer vrije tijd  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel beschrijft de opdracht voor de dienst vrije tijd, andere dan speelpleinwerking of sport. Het gaat hierbij om uitstappen voor volwassenen enkinderen, die zowel tijdens de week, het weekend of de schoolvakanties kunnen vallen.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Busvervoer naschoolse opvang op woensdag.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
II.2.4. Beschrijving
Op woensdagen tijdens het schooljaar (niet in vakantieperiodes) dient een ronde te worden afgelegd langsheen alle verschillende scholen in Melle om ze uiteindelijk te verzamelen op één plek.   De plek en de route is nog niet nader bepaald. Het is mogelijk dat men beslist om de centrale plek te laten wisselen. De adressen van de verschillende scholen zijn wel bekend.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:-Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;-het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën)-De juridische situatie (niet –faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;-het attest fiscale schulden (FOD Financiën)-De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);-De erkenning der aannemers van werken (FOD Financiën) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtgever gevraagd worden.Gezien de uittreksels uit het strafregister door de aanbestedende overheid niet kosteloos digitaal kunnen worden opgevraagd, dient de inschrijver volgende attesten toe te voegen aan zijn offerte:- Uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt:=>zowel van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/ of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte (machtiging bijvoegen indien van toepassing)=>als van de inschrijver, indien de inschrijver een rechtspersoon is, op naam van de rechtspersoon

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Uit deze verklaring moet een totale omzet blijken van minimaal 2x de waarde van voorliggende opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een referentielijst waarin minimaal 3 belangrijke klanten van de laatste 5 jaar van dezelfde grootorde als voorliggende opdracht, vermeld worden. Op deze lijst dienen duidelijk per opdracht de contactpersoon en bijhorende contactgegevens vermeld te worden.2. Een overzichtslijst van de bussen waarover de inschrijver beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Op deze lijst moeten volgende gegevens vermeld worden: merk en type van de bus, bouwjaar, aantal km in het verkeer, aantal plaatsen, uitrustingsniveau. Het bestuur houdt zich het recht voor om het inschrijvingsformulier van de autobussen of elk ander document of bewijsstuk op te vragen teneinde de leeftijd van de autobussen te kunnen controleren.

Eventuele minimumeisen:
1. Uit deze lijst moeten minimaal 3 belangrijke klanten van de laatste 5 jaar van dezelfde grootorde als voorliggende opdracht, blijken.
2. De lijst dient bij zijn offerte gevoegd te worden.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-02-14

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22