Gemeente Overijse

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 30/05/2023

DETAIL

Gemeente Overijse | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor schoolbenodigdheden, knutsel- en didactisch materiaal voor het gemeentelijk onderwijs en andere diensten van gemeente en OCMW. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Overijse
Postadres :  Begijnhof 17, BE- 3090  Overijse
Contactpersoon:  Mevrouw Sarah De Becker
Tel:   +32 26876040
Fax:   +32 26879503
E-mail:   sarah.de.becker@overijse.be
Internetadres(sen):   www.overijse.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Administratief Centrum Vuurmolen
Postadres :  Begijnhof 17, BE- 3090  Overijse
Contactpersoon:  Mevrouw Sarah De Becker
Tel:   +32 26876040
E-mail:   sarah.de.becker@overijse.be
Internetadres(sen):   www.overijse.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst voor schoolbenodigdheden, knutsel- en didactisch materiaal voor het gemeentelijk onderwijs en andere diensten van gemeente en OCMW. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39162110
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van schoolbenodigdheden, knutsel- en didactisch materiaal voor het gemeentelijk onderwijs en andere diensten van gemeente en OCMW Overijse.   De opdracht zal gegund worden volgens het cascadesysteem en zal een looptijd hebben van twee schooljaren (2023-2024 en 2024-2025) en kan mogelijk nog tweemaal verlengd worden met 12 maanden (2025-2026 en 2026-2027).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst met referenties.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst met drie referenties van gelijkaardige opdrachten van de afgelopen twee jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties (incl. contactgegevens) waarvoor zij bestemd waren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-20  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-10-18

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30