Gemeente Schelle

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Gemeente Schelle | Levering en implementatie van een tijdsregistratie- en personeelsplanningssysteem voor Gemeente Schelle, OCMW Schelle en AGB Fluctus.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Schelle
Postadres :  Fabiolalaan 55, BE- 2627  Schelle
Contactpersoon:  Mevrouw Iris Van Messem
Tel:   +32 38719846
E-mail:   ivm@schelle.be
Internetadres(sen):   www.schelle.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering en implementatie van een tijdsregistratie- en personeelsplanningssysteem voor Gemeente Schelle, OCMW Schelle en AGB Fluctus.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72263000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Looptijd: De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Beide partijen hebben evenwel jaarlijks het recht de opdracht op te zeggen tegen het eind van het jaar aan de hand van een aangetekend schrijven, mits een vooropzeg van 3 maand.
Motivering voor de lange looptijd: de implementatie van een nieuw tijdsregistratie-en personeelsplanningssysteem heeft een aanzienlijke impact op de organisatie van een lokaal bestuur. Daarom is een overeenkomst van onbepaalde duur, met jaarlijkse opzegmogelijkheid, verantwoord.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste gelijksoortige (zowel naar aard als naar bedrag) projecten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, samen met de gegevens van een contactpersoon.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om de opgegeven referenties te contacteren en de inhoud ervan te verifiëren. Indien blijkt dat de opgegeven referenties niet correct zijn of niet voldoen aan de hier vermelde eisen, kan dit leiden tot uitsluiting van deze opdracht.2. Een lijst met softwareleveranciers waarbij de inschrijver zijn software tijdsregistratiesysteem succesvol heeft gekoppeld.De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om de opgegeven softwareleveranciers te contacteren en de inhoud ervan te verifiëren. Indien blijkt dat de opgegeven koppelingen nog niet bestaan of nog niet afgewerkt zijn, kan dit leiden tot uitsluiting van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 5 referenties van een lokaal bestuur, waarvan de toepassing gelinkt is met de LIMA toepassing van Cipal – Schaubroeck. De inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk aan in welke mate en op welke manier voor deze referentiebesturen de koppeling met de LIMA toepassing tot stand is gebracht.
2. Een succesvolle koppeling met LIMA is een minimumvoorwaarde.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-03  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-07

Scroll to Top