Gemeentebestuur De Panne

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/12/2022

DETAIL

Gemeentebestuur De Panne | Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerp en realisatie van een nieuw skatepark bij het jeugdcentrum De Panne - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeentebestuur De Panne
Postadres :  Zeelaan 21, BE- 8660  De Panne
Contactpersoon:  Mevrouw Nancy Matten
Tel:   +32 58421616
Fax:   +32 58421617
E-mail:   nancy.matten@depanne.be
Internetadres(sen):   www.depannne.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Ontwerp en realisatie van een nieuw skatepark bij het jeugdcentrum De Panne – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/614
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locatie huidig skatepark, De Boare, Koningsplein 1, 8660 De Panne
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het ontwerp en de aanleg van een nieuw skatepark op het openbaar domein aan het Koningsplein in De Panne (locatie huidige skatepark). Het gaat over de totale vernieuwing van het oude skatepark. Het nieuwe skatepark wordt uitgevoerd in ter plaatse gegoten, gladde naadloze betonverharding.   Tegen 1 juni 2024 wenst het lokaal bestuur De Panne een nieuw skatepark, aangepast aan de wensen van de plaatselijke kinderen en jongeren aan te leggen.   We willen kinderen en jongeren alle kansen geven om zich te ontspannen, samen te komen, grenzen te verleggen en verder te groeien in hun sport. Bovendien groeit skaten als sport en daar willen we op inspelen door een kwalitatief, uitdagend en wedstrijdwaardig terrein te bouwen.   Het skatepark biedt een antwoord op de wensen van de bestaande en potentiële gebruikers, zij worden betrokken doorheen het hele proces.   Het skatepark daagt de gebruikers van elk niveau uit om beter te worden. Het is toegankelijk, nodigt starters uit om de eerste stapjes te zetten en gevorderden om beter te worden. Het skatepark is er zowel voor skaters, bmx’ers, steppers, bladers. Het is bovendien zo ontworpen dat er uitdagende wedstrijden kunnen georganiseerd worden.   Het nieuwe skatepark vormt een harmonieus geheel met de omgeving waarin het gebouwd wordt, in verbinding met jeugdhuis / jeugddienst, De Boare het toekomstige Huis van het kind en de buurt. Er is aandacht voor openheid en sociale controle, de buurt, het beperken van geluidshinder, veiligheid van gebruikers en aanpalende weggebruikers, aanleg waterafvoer.   Het skatepark is complementair aan skateparken in de regio, waardoor het ook aantrekkelijk wordt voor skaters uit omliggende gemeenten/ steden. Het heeft een regionale uitstraling.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-06-22
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-06-01
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verzekering tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden kunnen overkomen.Afsluiten polis ‘alle bouwplaatsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich akkoord onderstaande verzekeringen af te sluiten ingeval de opdracht aan hem gegund wordt:
Buiten de verplichte verzekering tegen de gevolgen van zijn aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, zal elke aannemer zich laten verzekeren tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden kunnen overkomen tot beloop van minimaal EUR 1.239.467,62 voor lichamelijke schade en minimaal EUR 247.893,52 voor stoffelijke schade.
Binnen de 15 dagen nadat de werken hem zijn toegewezen legt elke aannemer aan de opdrachtgever de bescheiden ter goedkeuring voor, waaruit blijkt dat hij voldoet aan voorvermelde verzekeringen. Telkens als dit van hem gevraagd wordt, levert de aannemer het bewijs dat alle vervallen premies betaald zijn.
De opdrachtgever sluit zelf een polis ‘alle bouwplaatsrisico’s’ af.
De verzekerden zijn degenen die deelnemen aan het ontwerp en aan de oprichting van het verzekerde werk t.t.z. de aannemers, de bouwheer, de architecten, raadgevende ingenieurs en studiebureaus indien hun erelonen opgenomen zijn in het verzekerde bedrag. Deze polis is vanaf de definitieve toewijzing ter inzage bij de opdrachtgever.
De vrijstellingen en de uitgesloten schade worden overgedragen door de voor de schade verantwoordelijke solvabele verzekerde, bij ontstentenis hiervan door de hoofdaannemer die het verzekerde lot werd toegewezen. Hij draagt eveneens de vrijstelling en niet verzekerde schade die voortvloeien uit de toepassing van art. 544 van het Burgerlijk wetboek.
Indien bij de regeling der schade deze vrijstellingen niet spontaan voldaan worden aan de schadelijders behoudt de opdrachtgever van de werken zich het recht voor deze zelf te betalen en dit bedrag te recupereren op de eerstvolgende betaling in afkorting op de uitgevoerde werken en/of op de erelonen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver toont zijn ervaring: – Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht, en certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel naar uitvoering als naar resultaat. – in het ontwerpen en bouwen van skateparken in beton- in het organiseren van inspraak en het implementeren ervan2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven en bewijs van reeds samen uitgevoerde werken met positief resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver bewijst met de certificaten dat hij minimaal drie gelijkaardige werken (skatepark in beton) naar behoren heeft uitgevoerd. Hieronder valt minimum 1 referentie waarbij de werken+ levering toestellen een waarde kent van minstens 100.000 euro.
Illustreer op basis van 3 realisaties van skateparken in beton door uw bedrijf gerealiseerd uw kennis en ervaring met:
– het opmaken en aanpassen van ontwerpen
– de organisatie, aanpak en implementatie van inspraakrondes
– de mate van afwerking binnen elke opdracht.
Vermeld per opdracht
– de opdrachtgever
– de uitvoeringstermijn
– de kostprijs
– de contactpersoon
Het lokaal bestuur behoudt zich het recht voor de verstrekte info te verifiëren bij de opdrachtgevers/ contactpersonen.
De 3 referenties omvatten minimaal 1 realisatie waarbij de kostprijs van het totaalproject > 100.000 euro bedraagt.
2. De ontwerper toont aan dat hij reeds werken heeft uitgevoerd met zijn onderaannemers. Hij toont aan dat de onderaannemers de werken kan uitvoeren naar behoren en voldoende ervaring heeft met het plaatsen van een skatepark.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-22  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-06-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Plaatsbezoek door de inschrijver aan de site is verplicht. De inschrijver kan zich nooit beroepen op het niet op de hoogte zijn van de plaatselijke toestand. De inschrijver maakt hiervoor een afspraak met Marleen Decordier (marleen.decordier@depanne.be of (0032)499-53 05 80).De inschrijver wordt geacht zich van de toestand ter plaatse vergewist te hebben en kan bijgevolg onvoorziene situaties ten gevolge van de toestand niet inroepen als reden voor termijnverlenging, meerkost, plaatsingsmoeilijkheden, enz…. Bewijs van bezoek dient bijgevoegd te worden bij de offerte.Gedurende het plaatsbezoek zal duiding worden gegeven aan wat allemaal binnen het ontwerp valt en welke toekomstplannen nog voorzien zijn in de omgeving.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-29

Scroll to Top