Haven Van Antwerpen-brugge, Nv Van Publiek Recht

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Haven Van Antwerpen-brugge, Nv Van Publiek Recht | Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor een marketing automation tool - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
E-mail:   procurement@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Procurement
Postadres :  Zaha Hadidplein 1, BE- 2030  Antwerpen
Contactpersoon:  Mevrouw Griet Verbruggen
E-mail:   Procurement.staf@portofantwerpbruges.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerpbruges.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst voor een marketing automation tool – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging  
Referentienummer:   B11021
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48921000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
1) Implementatie partner die helpt bij as-is analyse, opzet van de tooling en begeleiden Port of Antwerp-Bruges om het platform gebruiksklaar te maken en te gebruiken.   2) Marketing Automation platform voorstellen volgens requirements.   3) Prijs en aanpak, voor zowel implementatiepartner als keuze en gebruik van het marketing automation platform, geven als 1 totaalpakket.  
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver verklaart zich niet onder het toepassingsgebied te bevinden van de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 (veroordelingen/respectievelijk inbreuken wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven e.a., witwassen van geld en financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van illegalen).De Belgische inschrijver dient geen RSZ-attest en geen fiscaal attest bij zijn offerte te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan.Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte diensten.2. Om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke inschrijver zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score OmschrijvingA Zeer Laag risicoB Laag risicoC Gemiddeld risicoD Hoog risicoE Geen ScoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 75.000,00 EUR. In het geval de inschrijver indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.
2. Minimumeis: uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A of B te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver levert een lijst van soortgelijke diensten (inclusief omvang van de diensten) af die de afgelopen 3 jaar werden verricht met vermelding van:- een beschrijving van de opdracht – het bedrag – de datum van uitvoering- contactpersoon (naam, e-mail en telefoonnummer)2. Verklaring op eer dat men de Nederlandse taal machtig is

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: omvang en de periode van de dienstverlening.
De inschrijver legt per referentie een attest van goede uitvoering voor.
De drie referenties situeren zich binnen de publieke sector en/of binnen de gezondheidssector en/of binnen financiële sector en/of binnen B2C retail.
2. Nederlandstalige contactpersoon voor uitvoering

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-20  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-18

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 “Vorm en inhoud van de offerte”.De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.Gelieve de desbetreffende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een offerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw offerte vindt dus in één fase plaats.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]