Lokaal Bestuur Boom

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Lokaal Bestuur Boom | AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR PERIODE 2022-2023-2024
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lokaal Bestuur Boom
Postadres :  Antwerpsestraat 44, BE- 2850  Boom
Contactpersoon:  Dirk Cappaert
Tel:   +32 38801871
E-mail:   dirk.cappaert@boom.be
Internetadres(sen):   http://www.boom.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANSTELLING BEDRIJFSREVISOR PERIODE 2022-2023-2024  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aangezien ons AGB een klein AGB is moeten we ook een jaarrekening volgens het verkort schema van de Nationale Bank opstellen en neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Jaarlijks zal er een controle moeten worden uitgevoerd van de NBB Jaarrekening. Voor het te controleren boekjaar moet de inschrijver zich kunnen garanderen dat deze wordt afgerond in april volgend op het boekjaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-12-13  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]