Mirom Roeselare

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Mirom Roeselare | Toegangscontrole site Mirom R.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MIROM Roeselare
Postadres :  Oostnieuwkerkesteenweg 121, BE- 8800  Roeselare
Contactpersoon:  Jeroen Vanwalleghem
Tel:   +32 477205292
E-mail:   jeroen.vanwalleghem@mirom.be
Internetadres(sen):   http://www.mirom.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447691

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Toegangscontrole site Mirom R.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48151000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
MR is op zoek naar een nieuw systeem van toegangscontrole die de mogelijkheid biedt om de site, de gebouwen en de lokalen toegankelijk te maken volgens op voorhand gedefinieerde toegangsrechten.
Deze opdracht houdt de levering en installatie van de diverse componenten van de toegangscontrole in (hardware en software).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-05-30  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top