Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn (ocmw) Van Heist-op-den-berg

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn (ocmw) Van Heist-op-den-berg | Uitnodiging tot indienen offerte - Ophaling en verwerking afval van OCMW Heist-op-den-Berg en De Zilveren Zwaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Heist-op-den-Berg
Postadres :  Kerkplein 17, BE- 2220  Heist-op-den-Berg
Contactpersoon:  De heer Jasper Sprengers
Tel:   +32 15461953
E-mail:   jasper.sprengers@heist-op-den-berg.be
Internetadres(sen):   www.heist-op-den-berg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Ophaling en verwerking afval van OCMW Heist-op-den-Berg en De Zilveren Zwaan – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/JSP/04
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Afvalverwerking De Zilveren Zwaan  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   WZC Berkenhof, Jozef Weynsstraat 3 te 2220 Heist-op-den-Berg
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Afvalverwerking OCMW, Gemeente en AGB Heist-op-den-Berg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   verschillende locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* * Indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen. Door in te schrijven voor deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling. Het offerteformulier moet evenwel vergezeld zijn van volgende stukken:- de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal zes maanden oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is,-de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksel of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,.).Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoende voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver eveneens bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte. De inschrijver verbindt er zich toe binnen een termijn 5 dagen na vraag hiertoe van de aanbestedende overheid, de eventuele bewijsstukken, geactualiseerde certificaten en ondersteunende documenten over te maken welke de aanbestedende overheid niet zelf rechtstreeks kan raadplegen, waaronder ook het uittreksel van het strafregister van de inschrijver en alle leden van een bestuur-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver. (artikel 66 §2 derde lid juncto artikel 73 §3 lid 1 Wet Overheidsopdrachten).* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver en al zijn onderaannemers moeten volledig erkend zijn voor de ophaling, de overslag en de verwerking van de door hen opgehaalde afvalstoffen. Hiervoor moeten zowel de onderaannemers, als de inschrijver zelf (indien in eigen beheer) aantonen dat zij:- voor elke overslag- en verwerkingssite een geldige exploitatie- en milieuvergunning bezitten;- erkend zijn door de Vlaamse Overheid (OVAM) voor deze activiteiten;- zo de overslag en verwerking van het afval gebeurt buiten het gebied van de Vlaamse Gemeenschap, zij over de geldige uitvoervergunningen beschikken voor de betrokken afvalstromen;Voor het transport van de diverse afvalstromen, zal de inschrijver de nodige registraties voorleggen per afvalsoort vermeld in het bestek.

Eventuele minimumeisen:
1. Bij zijn offerte voegt de inschrijver een kopie van zijn geldige erkenning, de nodige registraties en vergunningen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-26  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-24

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top