Priester Daens College

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/12/2022

DETAIL

Priester Daens College | BUITENSCHRIJNWERK IN ALU
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Priester Daens College
Postadres :  Sinte Annalaan 99, BE- 9300  Aalst
Contactpersoon:  architect Geert Beck
Tel:   +32 53673151
Fax:   +32 53671300
E-mail:   info@beckarchitect.be
Internetadres(sen):   https://priesterdaenscollege.be/index.php/contact/  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  BDS architecten BV
Postadres :  Brusselbaan 120 bus 1, BE- 1790  Affligem
Contactpersoon:  Geert Beck
Tel:   +32 53673151
E-mail:   info@beckarchitect.be
Internetadres(sen):   https://priesterdaenscollege.be/index.php/contact/  
Adres van het kopersprofiel:   https://priesterdaenscollege.be/index.php/contact/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BUITENSCHRIJNWERK IN ALU  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
VERVANGEN BUITENSCHRIJNWERK VAN BLOKKEN A-D-E
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-30  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-02

Scroll to Top