Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg | Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor diensten. Raamovereenkomst juridische dienstverlening
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg
Postadres :  Kempische Steenweg 303, bus 101, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  Anaïs Brouwers
E-mail:   anais.brouwers@pomlimburg.be
Internetadres(sen):   www.pomlimburg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor diensten. Raamovereenkomst juridische dienstverlening  
Referentienummer:   POM Limburg-AB_JuridischeDienstverlening-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Binnen haar werking wordt POM Limburg met uiteenlopende juridische vraagstukken geconfronteerd. POM Limburg wenst daarom een raamovereenkomst af te sluiten voor juridisch advies binnen de rechtstakken waar zij het meest mee geconfronteerd wordt en dit op afroep, met meerdere deelnemers en opgedeeld in percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: vennootschapsrecht en verenigingsrecht, handels- en economisch recht, zaken- en contractenrechten, fiscaal recht en arbeidsrecht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie bestek  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: bestuursrecht en administratief recht, in het bijzonder overheidsopdrachten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie bestek  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: vastgoedtransacties en -ontwikkelingen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie bestek  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel 4: Europees recht, subsidies en staatssteun, vooral ifv EFRO, INTERREG-projecten of EU-financieringsprogramma’s  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie bestek  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-14  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]