Provincie West-Vlaanderen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 04/03/2018

DETAIL

Provincie West-Vlaanderen | Uitnodiging tot indienen offerte - Opdracht van levering via een raamovereenkomst voor de aankoop van papier t.b.v. de grafische dienst voor de periode 2018-2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 506083
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Abdijbekestraat 9 , BE – 8200   Sint-Andries
Contactpersoon:   Mevrouw Marie-Christine Warlop
Tel:   +32 50403206
Fax:   +32 50407102
E-mail:   Marie_Christine.Warlop@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Opdracht van levering via een raamovereenkomst voor de aankoop van papier t.b.v. de grafische dienst voor de periode 2018-2020 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   0100/2018/008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22990000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
opdracht van levering voor papier tbv grafische dienst voor de periode 2018-2020
De opdracht is een bestelopdracht bestaande uit 2 percelen voor het leveren op afroep van (perceel 1) minimum 130ton houtvrij gestreken en ongestreken papier en (perceel 2) minimum 80ton gerecycleerd gestreken en ongestreken papier voor de periode van 2018-2020
De opdracht loopt volgens gespreide bestelling en levering op verschillende locaties in West-Vlaanderen volgens opgave van de aanbestedende overheid van telkens minimum 1 en maximum 10 paletten naar behoefte. Er wordt steeds ONINGERIEMD en op TWINPALLET geleverd, door een vrachtwagen met laadklep en korter dan 12 m. Er worden geen leveringen rechtstreeks uit de fabriek door een camion-oplegger langer dan 12 m en zonder laadklep aanvaard! De leveringen gebeuren steeds uit eigen voorraad.
Deze minimumafname van 130, respectievelijk 80 ton geldt enkel ten indicatieve titel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 (minimum 130 ton houtvrij gestreken en ongestreken papier)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brugge, Filiaal I, Koning Leopold III-laan 31 te 8200 Brugge St.-Andries
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 (minimum 80 ton gerecycleerd gestreken en ongestreken papier)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brugge, Filiaal I, Koning Leopold III-laan 31 te 8200 Brugge St.-Andries
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand (verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden én selectiecriteria) verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting opvragen – afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen – die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten. De verificatie van de toestand m.b.t. de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de documenten gevoegd bij de offerte.Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden. Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nvt
Eventuele minimumeisen:
nvt

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nvt

Eventuele minimumeisen:
nvt

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-28   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-06-26

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van STate ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]