Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | Liedekerke - Regie der Gebouwen - Maken van sas voor gas afsluitkraan en noodstop.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B, BE- 3500  HASSELT
Contactpersoon:  Luc Jacob
Tel:   +32 475564966
E-mail:   luc.jacob@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453660

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – VRO
Postadres :  Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp., BE- 3500  Hasselt
E-mail:   freemarket.VRO@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Liedekerke – Regie der Gebouwen – Maken van sas voor gas afsluitkraan en noodstop.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421152
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het leveren en plaatsen van scheidingswanden en brandwerende deuren + het maken van deuropeningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-18  23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Wim.Busschots@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]