Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | TERVUREN POD Wetenschapsbeleid Veiligheidscoördinatie restauratie olifant FA10678
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B, BE- 3500  HASSELT
Contactpersoon:  Kris PALMERS
Tel:   +32 471617249
E-mail:   kris.palmers@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472119

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TERVUREN POD Wetenschapsbeleid Veiligheidscoördinatie restauratie olifant FA10678  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212314
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
TERVUREN POD Wetenschapsbeleid Veiligheidscoördinatie restauratie olifant FA10678
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-01  23:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top