Marché Public

Régie des Bâtiments – Service Flandre Région est

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 08/01/2020

DETAIL

Régie des Bâtiments – Service Flandre Région est | Tongeren - Justitie - Rooien en verwijderen van 4 droge coniferen N° 500602
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11771809
E-mail: Petro.paslavskyy@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363547

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tongeren – Justitie – Rooien en verwijderen van 4 droge coniferen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77211300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Tongeren – Justitie – Rooien en verwijderen van 4 droge coniferen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-22 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Thomas.Jans@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-09

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top