Marché Public

Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 13/01/2020

DETAIL

Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers | Uitnodiging tot indienen offerte - RVK Sint-Rijkers - ontwerp resterende wegen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 501200
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers
Postadres: Velodroomstraat 28,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: De heer Bart Depotter
Tel: +32 50458161
Fax: +32 50458199
E-mail: bart.depotter@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: VLM Regio West (West-Vlaanderen)
Postadres: Velodroomstraat 28,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: De heer Bart Depotter
Tel: +32 50458161
E-mail: bart.depotter@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – RVK Sint-Rijkers – ontwerp resterende wegen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: WVL/2019/RVK70051/2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71322000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: Arr. Veurne
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de aanstelling van een ontwerper met het oog op de opmaak van een ontwerp voor wegenwerken in de ruilverkaveling Sint-Rijkers. De ruilverkaveling Sint-Rijkers is 1.882 ha groot en ligt op delen van het grondgebied van de gemeente Alveringem (deelgemeenten Alveringem, Sint-Rijkers, Izenberge, Oeren, Hoogstade), de stad Veurne (deelgemeente Vinkem) en de stad Lo-Reninge (deelgemeenten Pollinkhove en Lo). De dienstenopdracht heeft een geraamde kostprijs van EUR 2.645.000 excl. BTW.  Te ontwerpen maatregelen : de verbetering en herinrichting van wegen/paden binnen het ruilverkavelingsblok, naar de noden van het huidige landbouwverkeer. Alle wegen zijn lokale wegen en/of landbouwwegen. Naast de verbetering en eventuele verbreding van de bestaande weg, dient ook de bestaande waterhuishouding worden onderzocht. Sommige wegen moeten worden voorzien van nieuwe bermsloten. Bestaande bermsloten dienen waar nodig worden aangepast. Om dit alles mogelijk te maken is binnen de procedure van de ruilverkaveling op de meeste plaatsen het openbaar domein breder gemaakt. Onder ontwerp wordt verstaan : – Het uitvoeren van topografische opmetingen en opmaken van plannen bestaande toestand ; – De opmaak van ontwerptekeningen, dwars- en langsprofieltekeningen ; – Het stapsgewijs bespreken van de ontwerptekeningen en het aanpassen van het ontwerp ; – De opmaak van een sloopopvolgingsplan conform de Vlarema wetgeving ; – Het leveren van input voor de opmaak van het milieuhygiënisch onderzoek conform Vlarebo wetgeving en voor de archeologienota ; – Het (laten) uitvoeren van aanvullende onderzoeken ; – De interpretatie en verwerking van de resultaten van diverse onderzoeken ; – Het uitvoeren van studies zoals stabiliteitsstudie ;  – De veiligheidscoördinatie tijdens de ontwerpfase ; – De opmaak van een gecoördineerd ontwerp met gedetailleerde kostenraming ; – De opmaak van een dossier voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en bijhorende machtigingen ; – De opmaak van een aanbestedingsbundel ; – Assistentie bij de aanbestedingsprocedure ; – Assistentie bij de uitvoering van werken.  De gedetailleerde beschrijving van de opdracht is terug te vinden in de technische specificaties. 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van referenties. Dit door een lijst van de voornaamste uitgevoerde diensten waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de gelijkaardige diensten moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: – het jaartal van de gunning;- het jaartal van oplevering;- de titel;- het bedrag;- de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties;- de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon en e-mail);- een bondige omschrijving van de inhoud van de opdracht.Indien beroep gedaan wordt op draagkracht van onderaannemer(s), wordt voor de onderaannemer(s) dezelfde tabel opgesteld.

Eventuele minimumeisen:
1. De lijst met gelijkaardige ontwerpopdrachten omvat minstens 5 controleerbare referenties in de laatste 5 jaar. De referenties die in aanmerking komen betreffen ontwerpopdrachten van minstens 75.000 euro excl. BTW.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-16

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-14

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top