Stad Brugge

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Stad Brugge | Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van vaste rekken en draagarmstellingen voor kostuumatelier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Mevrouw Julie Strubbe
Tel:   +32 50448170
E-mail:   julie.strubbe@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Ontwerpbureau
Postadres :  Oostmeers 17, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  De heer Pieter Bonte
Tel:   +32 50448546
Fax:   +32 50344261
E-mail:   pieter.bonte@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Leveren en plaatsen van vaste rekken en draagarmstellingen voor kostuumatelier – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/8770
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39151100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Erfgoedfabriek, Kleine Pathoekeweg 44 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van vaste rekken en draagarmstellingen voor kostuumatelier  
II.2.7. Looptijd
7   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Monsters, beschrijvingen of foto’s, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:
1. DOCUMENTATIE
Bij de inschrijving dient een documentatiemap te worden voorgelegd van wat wordt aangeboden, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en kwaliteitsattesten
MATERIAALKEURING
Van alle aangeboden modellen moet een test exemplaar geleverd worden in de week na de indiening van de aanbesteding. Hiermee wordt de praktische bruikbaarheid, stevigheid en gebruiksgemak vergeleken door de gebruikers die daarmee ook inspraak krijgen via de gunningscriteria.
Praktisch : 1x basisrek legbord + 1x basisrek confectie + 1x draagarmstelling als demo te plaatsen op adres : Kleine Pathoekeweg 44 te 8000 Brugge.
Alle materialen moeten nieuw zijn en dienen minstens te beantwoorden aan de standaard kwaliteitsvoorschriften en minimale prestatiecriteria, aangevuld met de specifieke keuzes, aanvullende prestatiecriteria, toebehoren, e.d., zoals geconcretiseerd in dit bijzonder bestek en/of zoals aangeduid op de plannen en detailtekeningen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-09  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-09

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

Scroll to Top