Stad Brugge

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Stad Brugge | Uitnodiging tot indienen offerte - renovatie platte daken van de kleuterklassen en refter St-Michiels afd. B, St-Michielslaan 33 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  Mevrouw Sandra Debast
Tel:   +32 50448521
E-mail:   sandra.debast@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Facilitair Beheer / Team G&I
Postadres :  Oostmeers 17, BE- 8000  Brugge
Contactpersoon:  De heer Winston Dobbelaere
Tel:   +32 50459232
Fax:   +32 50459225
E-mail:   winston.dobbelaere@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – renovatie platte daken van de kleuterklassen en refter St-Michiels afd. B, St-Michielslaan 33 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023/8840
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45261200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Blok refter, Sint-Michielslaan 33 te 8200 Brugge
II.2.4. Beschrijving
renovatie platte daken van de kleuterklassen en refter St-Michiels afd. B, St-Michielslaan 33  
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) OF
D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) OF
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken)

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-27  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-09-25

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Contact opnemen met:Winston DobbelaereProjectexpert bouwkundestad brugge Oostmeers 17, b-8000 brugget 050 45 92 32g 0499 69 10 40De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12,  BE- 8000  Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01