Stad Hasselt

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/12/2022

DETAIL

Stad Hasselt | Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoopcentrale Stad Hasselt - Raamovereenkomst voor levering van kantoormateriaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hasselt
Postadres :  Limburgplein 1, BE- 3500  Hasselt
Contactpersoon:  De heer Dimitri Biesmans
Tel:   +32 11239745
E-mail:   dimitri.biesmans@hasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Aankoopcentrale Stad Hasselt – Raamovereenkomst voor levering van kantoormateriaal – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-5301
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30192000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel een raamovereenkomst af te sluiten voor het aankopen van kwaliteitsvolle kantoor- en printerbenodigdheden voor de volledige groep Hasselt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Kantoorbenodigdheden  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse instellingen, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel bevat de aankoop van allerhande kantoormaterialen voor verscheidene entiteiten van groep Hasselt.  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Printer supplies – inkt en toner  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse instellingen, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel bevat de aankoop van inktcartridges en toner voor printers die niet in de fleet van groep Hasselt zijn opgenomen. Deze printers staan verspreid over verschillende entiteiten van groep Hasselt.  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat moet gedurende de voorbije drie boekjaren een omzet hebben die minimum de waarde van deze opdracht op jaarbasis bedraagt. Hiervoor stelt de inschrijver een passende omzetverklaring ter beschikking.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver beschikt over een voldoende groot gamma.2. De leverancier beschikt over een Nederlandstalige website waarop de artikels kunnen geraadpleegd en/of besteld worden. De leverancier voorziet kosteloos voldoende accounts tot het online platform.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver kan minstens de artikelen leveren die in de inventarislijst opgegeven zijn. Om de aanbestedende overheid de mogelijkheid te geven om dit na te gaan, voegt de inschrijver een catalogus bij zijn inschrijving in de vorm van een spreadsheet.
2. Bij het indienen van de offerte stelt de inschrijver een (tijdelijke) gebruikersnaam en paswoord ter beschikking a.d.h. waarvan de aanbestedende overheid de webshop kan raadplegen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-09  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-09

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-01

Scroll to Top