Marché Public

STAD HERENTALS

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 14/01/2020

DETAIL

STAD HERENTALS | Uitnodiging tot indienen offerte - Weg- en rioleringswerken Watervoort - aanstelling studiebureau voor de opmaak van de studie en het ontwerp - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 501305
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Herentals
Postadres: Augustijnenlaan 30,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: Mevrouw Sigrid Roodhooft
Tel: +32 14285050
Fax: +32 14217828
E-mail: technische.dienst@herentals.be
Internetadres(sen): www.herentals.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Weg- en rioleringswerken Watervoort – aanstelling studiebureau voor de opmaak van de studie en het ontwerp – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: O-047-2020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Stad Herentals, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van deze diensten Aanstelling van een ontwerper voor weg- en rioleringswerken in Watervoort van Poederleeseweg tot Watervoort. Toelichting De studieopdracht is een overheidsopdracht van diensten en omvat: 1. Basisopdracht:  De studie en het ontwerp van rioleringswerken in Watervoort van Poederleeseweg tot Watervoort conform alle toepasselijke wettelijke bepalingen (VMM -fiche wordt toegevoegd in bijlage).  De opmaak van het ontwerp voor de heraanleg van de weg van Watervoort van Poederleeseweg tot Watervoort. 2. De opmaak van een rooilijn-, innemings-, en onteigeningsplan van de projectzone. 3. De veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor deze opdracht. 4. Het opmaken van het technisch verslag en de bijhorende taken om een bodembeheerrapport (Vlarebo) te bekomen. 5. De taken als afkoppelingsdeskundige, zijnde inventarisatie, advisering en controle van afkoppelingswerken uit te voeren op privé-domein. 6. De opmaak van een sloopopvolgingsplan conform Vlarema 6. Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt conform de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan, zoals goedgekeurd door de minister op 3 februari 2017. Dit impliceert dat het sloopopvolgingsplan opgemaakt moet worden door een deskundige aangesloten bij een sloopbeheerorganisatie. 7. De opmaak van een archeologienota conform het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De inschrijver verbindt er zich toe onder de voorwaarden bepaald in onderhavig lastenboek de activiteiten uit te voeren en alle rapporten en plannen op te maken die vermeld worden. Bij de studie en de opmaak van het ontwerp zal rekening gehouden worden met de hydronautstudie. De te verlenen diensten en de hieraan verbonden uitvoeringstermijnen worden nader beschreven in de tweede en derde titel van dit bestek. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat al de aan te leveren documenten eveneens in digitale vorm conform het GRB-decreet van 16/04/2004 ter beschikking gesteld moeten worden zoals beschreven in bijlage B. De opdrachtzone omvat Watervoort, van Poederleeseweg tot Watervoort. Ter hoogte van kruispunten worden de wegbaan van aanpalende wegen opgenomen tot een afstand van 20m. De studie voor het realiseren van de aansluiting van de aanpalende straten op de nieuwe weginfrastructuur maakt deel uit van de opdracht. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-02-18
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. studie- en beroepskwalificaties 2. 3 referentieprojecten3. toepassing economisch optimum

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel. Deze lijst wordt aangevuld met een organigram en volledig gedetailleerde beschrijving van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.
In het projectteam dienen minimum te zijn opgenomen:
– 1 ingenieur
– 1 verkeersdeskundige
– 1 beëdigd landmeter
– 1 veiligheidscoördinator
– 1 erkend bodemsaneringsdeskundige
– 1 afkoppelingsdeskundige
– 1 erkend archeoloog
2. Minstens 3 referentieprojecten uit eigen werk, waaruit moet blijken dat het studiebureau ervaring heeft met rioleringswerken. Hierbij worden per referentie volgende gegevens vermeld: gegevens bouwheer, bouwjaar, bouwbudget, programma en aangevuld met een attest van tevredenheid van de bouwheer.
3. Een verklaring van het studiebureau waaruit blijkt dat u ervaring heeft met de toepassing ‘economisch optimum’ zoals als bijlage toegevoegd of dat u aan het principe van ‘economisch optimum’ gevolg zal geven gedurende de ganse opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-06 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-05

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top