Stad Mortsel

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 01/12/2022

DETAIL

Stad Mortsel | Uitnodiging tot indienen offerte - raamcontract levering materialen wegenbouw, algemene bouw, groeninfrastructuur en riolering 2023-2027 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mortsel
Postadres :  Stadsplein 1, BE- 2640  Mortsel
Contactpersoon:  De heer Maarten Bastiaensens
Tel:   +32 34441837
Fax:   +32 34441719
E-mail:   Maarten.Bastiaensens@mortsel.be
Internetadres(sen):   www.mortsel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – raamcontract levering materialen wegenbouw, algemene bouw, groeninfrastructuur en riolering 2023-2027 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2023 L 4
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44111000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het lokaal bestuur Mortsel wil een raamovereenkomst sluiten voor de leveringen van materialen voor openbare werken ( wegen, fiets-en voetpaden, pleintjes,…) en onderhoud van de gebouwen. Hieronder bedoelen we materialen zoals : bouwmaterialen wegenwerken, bouwmaterialen, groeninfrastructuur, riolering en wateropvang,…
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
bouwmaterialen wegen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 te 2640 Mortsel, +3234441851
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
algemene bouwmaterialen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 te 2640 Mortsel, +3234441851
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
groeninfrastructuur  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 te 2640 Mortsel, +3234441851
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
riolering- en wateropvang  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 te 2640 Mortsel, +3234441851
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
dak- en afdichtingsmaterialen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dienst Stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 te 2640 Mortsel, +3234441851
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2027-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.Voor te leggen op eenvoudige vraag.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Enkel voor perceel 2: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. Enkel voor perceel 3: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.4. Enkel voor perceel 4: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.5. Enkel voor perceel 5: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. minimale omzet: 30.000 euro/jaar, excl. BTW
2. minimale omzet: 35.000 euro/jaar, excl. BTW
3. minimale omzet: 10.000 euro/jaar, excl. BTW
4. minimale omzet: 10.000 euro/jaar, excl. BTW
5. minimale omzet: 10.000 euro/jaar, excl. BTW

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens drie publiek- of privaatrechtelijke instanties met naam, adres en contactpersoon vermelden waar gelijkwaardige leveringen zijn gebeurd, gedurende de laatste drie jaar.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-17  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-17

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-01

Scroll to Top