Marché Public

STAD TIELT

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

STAD TIELT | Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwingswerken personeelsvoorzieningen technische loods - perceel 3: sanitair, verwarming en ventilatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 528842
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Tielt
Postadres: Markt 13,BE-8700 Tielt
Contactpersoon: De heer Henk Pille
Tel: +32 51428140
Fax: +32 51405189
E-mail: henk.pille@tielt.be
Internetadres(sen): www.tielt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Steven De Vrieze
Postadres: Deken Darraslaan 54,BE-8700 Tielt
Contactpersoon: De heer Steven De Vrieze
Tel: +32 51699234
E-mail: stevendevrieze@telenet.be
Internetadres(sen): www.tielt.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Verbouwingswerken personeelsvoorzieningen technische loods – perceel 3: sanitair, verwarming en ventilatie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: arch. Steven De Vrieze – dossier 17.280
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232460
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: technische loods Tielt
II.2.4. Beschrijving
Verbouwingswerken personeelsvoorzieningen technische loods – perceel 3: sanitair, verwarming en ventilatie 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-23 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-20

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top