Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Universitair Ziekenhuis Antwerpen | Uitnodiging tot indienen offerte - Implementatie van Software voor personeelsplanning - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres :  Drie Eikenstraat 655, BE- 2650  Edegem
Contactpersoon:  Mevrouw Geertrui Paternoster
Tel:   +32 38215091
E-mail:   geertrui.paternoster@uza.be
Internetadres(sen):   www.uza.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Implementatie van Software voor personeelsplanning – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   UZA/AD/22.107
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72263000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Drie Eikenstraat 655 te 2650 Edegem
II.2.4. Beschrijving
Het dossier omvat het afsluiten van een jaarlijks licentiecontract, een jaarlijks supportcontract, een éénmalige implementatie en een éénmalige set – up van software ter ondersteuning van de planning van de mobiele equipe in het ziekenhuis.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.3. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Geen negatief eigen vermogen
2. Genormaliseerde bankrelatie
3. Jaarlijkse omzet laat toe om voor de realisatie van de voorliggende opdracht een voldoende buffer te voorzien.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Het verstrekken van een certificaat (of gelijkwaardig) in hoofde van de inschrijver dat diens vermogen tot standaardisatie van de productieprocessen, testprocessen en algemene ontwikkelingsprocessen waarborgt overheen de aangeboden component. (Volledig ingevuld en ondertekend document) Het UZA verwacht een kwaliteitsgarantie van de aangeboden component, zodat dit criterium relevant is voor de selectie. Dit kenmerk van de inschrijver heeft betrekking op de hardware en/of software ondergrond en meer bepaald het productieproces, testproces en algemeen ontwikkelingsproces.

Eventuele minimumeisen:
1. De opgegeven referenties dienen opgesteld te worden volgens de tabel in bijlage en kunnen desgevallend aangevuld worden met bijkomende informatie (Bijlage C). De referenties dienen van een gelijkaardige aard en omvang te zijn als de voorliggende opdracht. min.1 en max. 3
2. Voorlegging van een relevant certificaat

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-23  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-12-20

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria: zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7,  BE- 2000  Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01