Universiteit Gent

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Universiteit Gent | Uitnodiging tot indienen offerte - Herbestemmingsonderzoek Rommelaere Instituut - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25, BE- 9000  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw Rieke Verhaeghe
Tel:   +32 92643186
Fax:   +32 92643596
E-mail:   rieke.verhaeghe@UGent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Herbestemmingsonderzoek Rommelaere Instituut – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   DGFB/2022/006
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp de uitvoering van het herbestemmingsonderzoek van het Rommelaere Instituut te Gent. De Universiteit Gent beoogt een herbestemming gedragen door externen, onder de vorm van een erfpacht of dergelijke op lange termijn. Het doel van de opdracht is door een grondige studie tot een aantal herbestemmingsscenario’s (incl. financiële haalbaarheid) te komen voor het erfgoedpand, zodat één (of meerdere) kandidaat – ondernemer(s) op basis van een degelijk onderbouwd dossier de keuze kan maken het pand op een duurzame wijze te restaureren en er een nieuwe functie aan kan geven tegen de voorwaarden die door een participatief proces moet bepaald worden. Bij voorkeur heeft de nieuwe functie een maatschappelijke meerwaarde.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. –
Eventuele minimumeisen:
1. –

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Ervaring en expertise De inschrijver moet over een gespecialiseerde en grondige ervaring en expertise beschikken met betrekking tot het voorwerp van de opdracht. De inschrijver toont dit aan door bij zijn offerte referenties voor te leggen van zijn voornaamste, vergelijkbare en representatieve opdrachten van maximaal vijftien jaar oud. Minstens blijkt uit deze referenties dat de inschrijver ervaring heeft met de uitvoering van bouwhistorisch onderzoek, bouwtechnische en bouwfysische analyses, uitvoeren van herbestemmingsonderzoek, de renovatie en restauratie van monumenten, de uitvoering van financiële haalbaarheidsstudies (kosten- en inkomstenzijde), de uitvoering van stabiliteitsstudies van historische gebouwen, en het uitvoeren van materiaal-technisch onderzoek. Bij elke referentie vermeldt de inschrijver de gegevens van contactpersoon bij de opdrachtgever, waarbij inlichtingen over de uitvoering van de referentieopdracht kunnen worden ingewonnen. 2. Teamsamenstelling De inschrijver moet over een onderzoeksteam kunnen beschikken dat alle disciplines beheerst die tot het voorwerp van de opdracht behoren. Het team bestaat, eventueel in onderaanneming, ten minste uit een architect gespecialiseerd in onroerend erfgoed; een bouwkundig ingenieur; een financieel adviseur. Hierbij wordt de deskundigheid van de verschillende teamleden vermeld, met volgende minimale bekwaamheden: Expertise in architectuur en stedenbouw, in het bijzonder in het kader van historisch erfgoed; inzicht in bouwtechniek en bouwfysica met inbegrip van kostencalculatie van renovatie en restauratie, in het bijzonder van historisch erfgoed. Bouwhistorische expertise; het uitvoeren van herbestemmingsstudie en het uitvoeren van financiële haalbaarheidsstudies (financieel-economische expertise waaronder vastgoedexpertise met inbegrip van een goede kennis van vastgoedontwikkeling en commerciële vastgoedkosten en -opbrengsten). De inschrijver toont dit aan door bij zijn offerte opgave te doen van alle teamleden met vermelding van het deel van de opdracht die elk teamlid zal uitoefenen, alsook hun studie- en beroepskwalificaties (diploma’s) en persoonlijke ervaring en expertise met betrekking tot de opdracht.

Eventuele minimumeisen:
2. Expertise in architectuur en stedenbouw, in het bijzonder in het kader van historisch erfgoed; inzicht in bouwtechniek en bouwfysica met inbegrip van kostencalculatie van renovatie en restauratie, in het bijzonder van historisch erfgoed. Bouwhistorische expertise; het uitvoeren van herbestemmingsstudie en het uitvoeren van financiële haalbaarheidsstudies (financieel-economische expertise waaronder vastgoedexpertise met inbegrip van een goede kennis van vastgoedontwikkeling en commerciële vastgoedkosten en -opbrengsten).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-09  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-07

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-22

Scroll to Top