Vlaams Planbureau Voor De Leefomgeving

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 22/01/2023

DETAIL

Vlaams Planbureau Voor De Leefomgeving | Begeleiding bij de opstart en uitvoering van een systeem voor de monitoring van impact en doorwerking van VPO-onderzoek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Postadres :  Koning Albert II laan 20 bus 8, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Helena Bieseman
E-mail:   helena.bieseman@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://omgeving.vlaanderen.be/nl  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470688

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Begeleiding bij de opstart en uitvoering van een systeem voor de monitoring van impact en doorwerking van VPO-onderzoek  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze vervolgopdracht (van beperkte waarde) is om het VPO te begeleiden en te ondersteunen in de concrete opstart en verdere implementatie van het DoMES-systeem binnen VPO.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-08  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BESTEK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-23

Scroll to Top