Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Uitnodiging tot indienen offerte - Bijzondere vorm van geregeld personenvervoer voor de VDAB in de regio Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  De heer Philip Meyers
Tel:   +32 495594767
E-mail:   philip.meyers@vdab.be
Internetadres(sen):   www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Bijzondere vorm van geregeld personenvervoer voor de VDAB in de regio Gent – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/450/INK/FAC/PM
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  60140000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   WONDELGEM – INDUSTRIEWEG, Industrieweg 50 te 9032 Wondelgem
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft een bijzondere vorm van personenvervoer:   – voorbehouden aan cursisten en werknemers van de VDAB (maximaal 60 personen per rit)   – uit te voeren op die werkdagen door de VDAB te bepalen (ongeveer 220 werkdagen/ kalenderjaar)   – twee ritten per werkdag vertrekkende van Gent, Sint-Pietersstation naar Wondelgem, Industrieweg 50   – twee ritten per werkdag vertrekkende van Wondelgem, Industrieweg 50 naar Gent, Sint-Pietersstation   – bijkomende ritten ad hoc op aanvraag   Het betreft een raamovereenkomst met één ondernemer zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, waarbij opdrachten zullen geplaatst worden naargelang de behoeften.   De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen.   Voor een gedetailleerde omschrijving van de opdracht verwijzen we naar Deel III: Technische bepalingen, van dit bestek.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver moet over een positief eigen vermogen beschikken. Dit moet blijken uit de jaarrekening van de inschrijver van het afgelopen boekjaar.Het volstaat dat de bewijzen eenmaal worden voorgelegd voor alle percelen.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst met referenties van minstens 3 gelijkaardige diensten (aard een omvang) van de voorbije 3 jaar. 2. Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven3. De beschrijving van de structuur en de organisatie van de onderneming en de gespecialiseerde diensten die hij kan aanbieden al dan niet via onderaanneming4. Door het bewijs te leveren dat het personeel belast met de opdracht beschikt over de nodige vaardigheden en bekwaamheden (opleiding, kwalificaties, talenkennis)5. Het bewijs dat de dienstverlener beschikt over de nodige wettelijke erkenning(en).6. Beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van het werk van het onderhoudspersoneel wordt opgevolgd.7. De onderneming moet aantonen dat ze over de nodige competenties en ervaring beschikt om de beschreven diensten te leveren. Dit kan door middel van:- het verstrekken van 3 referenties van gelijkaardige projecten van de voorbije 3 jaaren/of- beschrijving van de gespecialiseerde diensten die ze aanbiedt en onderbouwing dat ze actueel over de geschikte kennis en competenties beschikt om de gevraagde beschreven diensten te leveren.

Eventuele minimumeisen:
1. Lijst van minstens 3 gelijkaardige diensten van laatste 3 jaar met opgave van de gevraagde informatie:
* naam opdracht, regio en contactgegevens opdrachtgever
* korte beschrijving en doelstelling van de opdracht
* totaalbedrag opdracht/project
* looptijd van de opdracht
2. 1) Lijst met opgave van de onderdelen in onderaanneming, opgave van de naam en ondernemingsnummer van de onderaannemer. 2) Verklaring op eer van de inschrijver dat zijn gekozen onderaannemers volledig voldoen aan alle technische bekwaamheidsvoorwaarden, zoals VDAB in dit bestek vraagt.
3. Beschrijving van de organisatie, met organigram en opgave van de diensten.
4. Lijst met opgave van personeel, hun vaardigheden en bekwaamheden (opleiding, kwalificatie, talenkennis:Nederlands, .)
5. Het voorleggen van de nodige wettelijke erkenningen (certificaten). Zoals daar zijn, erkenning door FOD economie, erkend milieudeskundige, etc.
6. Een document voorleggen dat beschrijft hoe de kwalitaeit van het personeel wordt opgevolgd. Dit kan ook het kwaliteitssysteem zijn dat de inschrijver gebruikt of heeft ingevoerd voor deze opvolging en controle.
7. Beschrijving van de organisatie, met organigram en opgave van de diensten.
De beschrijving van de structuur en de organisatie van de onderneming en de gespecialiseerde diensten die hij kan aanbieden al dan niet via onderaanneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-21  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-22

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-31

Scroll to Top