Vrt

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 02/08/2022

DETAIL

Vrt | Sitemanager DWW 2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VRT
Postadres :  Auguste Reyerslaan 52, BE- 1043  Brussel
Contactpersoon:  De heer Christophe Somers
Tel:   +32 27415823
Fax:   +32 27360765
E-mail:   christophe.somers@vrt.be
Internetadres(sen):   https://www.vrt.be/nl/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sitemanager DWW 2022  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79952000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VRT is tijdens de week van De Warmste Week (week van 19 december 2022 t/m 24 december 2022) op zoek naar een event bureau / site manager ter ondersteuning van het evenement tijdens de mediaweek in Hasselt.
• realisatie en uitwerking van event terrein
• logistieke planning
Project onder leiding van hoofdproducer VRT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-26  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]