Vrt

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Vrt | Ondersteuning ERP programma - Beheersmodel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VRT
Postadres :  Auguste Reyerslaan 52, BE- 1043  Brussel
Contactpersoon:  De heer Lieven Casteels
Tel:   +32 27415795
Fax:   +32 27360765
E-mail:   lieven.casteels@vrt.be
Internetadres(sen):   https://www.vrt.be/nl/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ondersteuning ERP programma – Beheersmodel  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VRT maakt de transitie van een lineair mediabedrijf naar een mediabedrijf waar lineair en niet-lineair aanbod op gelijke voet staan. Dit betekent dat de bedrijfsprocessen en beheersmodel deze transitie moeten volgen. Dit zal resulteren in een herimplementatie van de belangrijkste beheersystemen waar VRT vandaag gebruik van maakt.
Mensen en middelen moeten op een meer optimale en flexibele manier ingepland kunnen worden. Het nieuwe beheersmodel moet, beter dan vandaag het geval is, het financieel beheer en alle strategische en operationele beslissingen beter doen aansluiten bij het lineaire en niet-lineaire karakter van de organisatie, de effectiviteit van inspanningen ten opzichte van de streefdoelen van de organisatie meten, en bovendien de basis zijn voor een nieuw ERP-systeem.
Voor ondersteuning in dit traject is VRT op zoek naar een partij met ervaring in het uittekenen van een beheersmodel, bij voorkeur in een mediacontext
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Recente referenties.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal één referentie voor gelijkaardige opdrachten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]