Vrt

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

Vrt | Tijdelijke inzet Financiële Rapportering
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VRT
Postadres :  Auguste Reyerslaan 52, BE- 1043  Brussel
Contactpersoon:  De heer Wim Peeters
Tel:   +32 27413111
Fax:   +32 27360765
E-mail:   Wim.peeters@vrt.be
Internetadres(sen):   https://www.vrt.be/nl/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke inzet Financiële Rapportering  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79412000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Vrt Gaat opzoek naar ondersteuning om de financiële rapportering binnen VRT verder uit te werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties (3)

Eventuele minimumeisen:
1. 3 vergelijkbare referenties binnen de mediasector.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-07  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top