Vrt

Catégorie : Marché public Procédure négociée | Date de publication: 23/03/2023

DETAIL

Vrt | Tijdelijke inzet Financieel afsluitschema
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VRT
Postadres :  Auguste Reyerslaan 52, BE- 1043  Brussel
Contactpersoon:  De heer Wim Peeters
Tel:   +32 27413111
Fax:   +32 27360765
E-mail:   Wim.peeters@vrt.be
Internetadres(sen):   https://www.vrt.be/nl/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke inzet Financieel afsluitschema  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79412000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Vrt Gaat opzoek naar ondersteuning voor het opstellen van een maandelijks afsluitschema.
De boeken van VRT worden op dit moment op jaareinde afgesloten en tussentijds voor bepaalde maanden (in functie van de rapportering) met een beperkt aantal afsluittransacties. H
et is onze doelstelling om in de toekomst maandelijks af te sluiten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-07  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-24

Scroll to Top