AALTER

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

AALTER | Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum - Fotovoltaïsche installatie - PF_5.3 N° 510017
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aalter
Postadres: Europalaan 22,BE-9880 Aalter
Tel: +32 93749913
E-mail: overheidsopdrachten@aalter.be
Internetadres(sen): http://www.aalter.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337911

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – Fotovoltaïsche installatie – PF_5.3 
Referentienummer: Aalter-861.5/19d0057-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09331200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – Fotovoltaïsche installatie – PF_5.3
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Omvormen cascoruimte tot kunstencentrum – Fotovoltaïsche installatie – PF_5.3 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, datbestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopigbewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documentenof certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaardenvoldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van dewet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van dewet van 17 juni 2016.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. a. Economische en financiële draagkracht:De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s (burgerlijke aansprakelijkheid enarbeidsongevallen)- het overleggen van een bankverklaring volgens het model zoals te vinden in bijlage 11 van hetKB Plaatsing 2017. Eventuele minimumeisen: 1. a. Economische en financiële draagkracht:De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s (burgerlijke aansprakelijkheid enarbeidsongevallen)- het overleggen van een bankverklaring volgens het model zoals te vinden in bijlage 11 van hetKB Plaatsing 2017.
Eventuele minimumeisen:
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. a. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van
– het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s (burgerlijke aansprakelijkheid en
arbeidsongevallen)
– het overleggen van een bankverklaring volgens het model zoals te vinden in bijlage 11 van het
KB Plaatsing 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. a. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van
– het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s (burgerlijke aansprakelijkheid en
arbeidsongevallen)
– het overleggen van een bankverklaring volgens het model zoals te vinden in bijlage 11 van het
KB Plaatsing 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. – Een lijst van gelijkaardige (inrichtings)werken (zie beschrijving in de technische bepalingen engelet op de ingedeelde erkenningsklasse en -categorie) die gedurende de afgelopen periodevan maximaal vijf jaar werden verricht en waarbij minstens 3 referenties vergezeld gaan vancertificaten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking totde wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.- De opgave van in te zetten personeel, die beschikken over knowhow, efficiëntie, ervaring enbetrouwbaarheid m.b.t. de in mededinging gestelde opdracht (in zonderheid: ervaring met decoördinatie van inrichtingswerken met verschillende onderaannemingen, en het resultaatgerichtwerken binnen vooropgestelde – strakke – uitvoeringstermijnen). Eventuele minimumeisen: 1. – Een lijst van gelijkaardige (inrichtings)werken (zie beschrijving in de technische bepalingen engelet op de ingedeelde erkenningsklasse en -categorie) die gedurende de afgelopen periodevan maximaal vijf jaar werden verricht en waarbij minstens 3 referenties vergezeld gaan vancertificaten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking totde wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.- De opgave van in te zetten personeel, die beschikken over knowhow, efficiëntie, ervaring enbetrouwbaarheid m.b.t. de in mededinging gestelde opdracht (in zonderheid: ervaring met decoördinatie van inrichtingswerken met verschillende onderaannemingen, en het resultaatgerichtwerken binnen vooropgestelde – strakke – uitvoeringstermijnen)Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 1, Categorie: P1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 16:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 16:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
PLANNEN & PRINCIPEDETAILS KUNNEN SLECHTS BEKOMEN WORDEN OP AANVRAAG:basil architecture, contactpersoon: Robin Van Beveren – T 09 31 144 31 – robin@basil.archi

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04