Afdeling Scheepvaartbegeleiding

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/10/2019

DETAIL

Afdeling Scheepvaartbegeleiding | Beheer en onderhoud Private Cloud SRK/MRCC en toekomstige partners N° 534429
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
Postadres: Maritiem Plein 3,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Esther Bijleveld
E-mail: esther.bijleveld@schelderadar.net
Internetadres(sen): http://www.vts.scheldt.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357423

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beheer en onderhoud Private Cloud SRK/MRCC en toekomstige partners 
Referentienummer: AFD SB-16EN2019/2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het beheren en onderhouden van de Private Cloud, het vernieuwen en migreren van hardware, support van hard- en software en het continue op peil houden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, NL
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Scheldemonden
II.2.4. Beschrijving
Beheer en onderhoud Private Cloud SRK/MRCC en toekomstige partners 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
2 maal 12 maanden stilzwijgende verlenging 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-02 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: via a-tenderingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
via contactpersoon

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-28