fbpx

Marché Public

Agb Musea Ieper

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 17/06/2021

DETAIL

Agb Musea Ieper | Restauratie van het Belfort en de Lakenhallen - fase 2 : Gevels en daken Westervleugel en westelijk deel Coomansvleugel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB Musea Ieper
Postadres: Grote Markt 34,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: De heer Stijn Fertin
Tel: +32 57239521
E-mail: stijn.fertin@ieper.be
Internetadres(sen): https://www.ieper.be/agb-musea-ieper 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: TV Juxta-Arter
Postadres: Congreslaan 36,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Mieke Goegebuer
Tel: +32 478951679
E-mail: mieke.goegebuer@juxta.be
Internetadres(sen): https://www.juxta.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie van het Belfort en de Lakenhallen – fase 2 : Gevels en daken Westervleugel en westelijk deel Coomansvleugel 
Referentienummer: TD/2019/02/C2 – 1295/2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Lakenhallen Ieper, Grote Markt 34 te 8900 Ieper
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de tweede fase van de restauratie van de Belforttoren en de Lakenhallen te Ieper. De restauratie van de Westervleugel en het westelijk deel van de Coomansvleugel omvat : Gevelreiniging en -herstellingen, voegwerken Restauratie natuursteen, smeedwerken, houten schrijnwerk voor ramen, deuren en luiken met beslag Restauratie glas-in-lood, lood en koper Stabiliteitswerken, arkeltoren, dak- en torenwerken, restauratie leibekleding Isolatiewerken en timmerwerken 
II.2.7. Looptijd
240 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bankverklaring opgemaakt door de financiële instelling2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Minimumomzet bedraagt minstens het dubbele van het bedrag van de offerte

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Algemeen : teamsamenstelling met toepassing van art. 11.5.2 van het erfgoedbesluitStudie- en beroepskwalificaties van ondernemingskader, projectleiders, werfleiders en uitvoerend personeelReferenties

Eventuele minimumeisen:
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 6

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-08-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2022-02-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-08-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Online

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Het verplicht plaatsbezoek met opgave van voorkeursdatum (vrijdag 2 of maandag 5 juli of maandag 9 of dinsdag 10 augustus 2021) is aan te vragen bij de projectcoördinator van de stad Ieper : Stijn Fertin, 0479 77 69 34.Tijdens het bouwverlof is mevr. Mieke Goegebeur van studiebureau Juxta niet beschikbaar van 9 juli tot en met 1 augustus. Eventuele vragen zullen zo snel mogelijk nadien beantwoord worden.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-06-15

Scroll to Top