fbpx

Marché Public

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 07/04/2020

DETAIL

AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF | 2020/HFB/OP/68225 - Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen. N° 511409
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371830 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371830

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/OP/68225 – Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen. 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/68225-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)
II.2.4. Beschrijving
Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Regio Oost (Antwerpen en Limburg) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21, BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Oost (Antwerpen en Limburg)
II.2.4. Beschrijving
Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Regio Centrum (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Centrum (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant)
II.2.4. Beschrijving
Groen-, onkruid- en algemeen beheer van terreinen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-19 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-20
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Verplicht plaatsbezoek:Perceel 1 – Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen) – Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, 9870 Machelen-Zulte BelgiëPlaatsbezoek op: 23/04/2020- Perceel 2 – Regio Oost (Antwerpen en Limburg) – Kunstencentrum deSingel, Desguinlei 25, 2018 AntwerpenPlaatsbezoek op: 30/04/2020- Perceel 3 – Regio Centrum (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant) – Onderzoekscentrum, Olympiadenlaan 10, 1140 EverePlaatsbezoek op: 21/04/2020Op 7 mei 2020 om 10 u vindt een verplichte informatievergadering plaats op de onderstaande locatie:Agentschap Facilitair BedrijfHendrik ConsciencegebouwKoning Albert II-laan 151210 BrusselZaal: 1C15-polyvalente-Marie & Pierre Curie.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06

Scroll to Top