fbpx

Marché Public

Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/05/2021

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2021/HFB/OP/83741 - Realisatie van een nieuwe zoutloods.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410604 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410604

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2021/HFB/OP/83741 – Realisatie van een nieuwe zoutloods. 
Referentienummer: HFB-2021/HFB/OP/83741-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Realisatie van een nieuwe zoutloods.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: Site Agentschap Wegen en Verkeer te Eeklo,Tieltsesteenweg 229,9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
De realisatie van een nieuwe zoutloods. 
II.2.7. Looptijd
126 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-06-14 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2021-06-15
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-05-11

Scroll to Top