Agentschap Facilitair Bedrijf

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 03/08/2022

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2022/HFB/OP/98431 - Aanpassing klimatisatie en energetische optimalisatie gebouw P.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454586  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454586

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2022/HFB/OP/98431 – Aanpassing klimatisatie en energetische optimalisatie gebouw P.  
Referentienummer:   HFB-2022/HFB/OP/98431-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanpassing klimatisatie en energetische optimalisatie gebouw P.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeenschapsinstelling De Grubbe – Hollestraat 78 – 3078 Everberg
II.2.4. Beschrijving
In Gebouw P op site De Grubbe zijn naar aanleiding van comfortklachten en naar aanleiding van de evoluties in de energiesector, volgende werken nodig: grondig aanpassen van de bestaande klimatisatie-installatie (toevoegen van koeling via de lucht en via de vloer, herinregelen ventilatie, naregelen vloerverwarming) en energie-optimalisaties (wijzigen stookolie-installatie naar een BEO-veld met warmtepomp en plaatsen van fotovoltaïsche panelen).   Geïnteresseerd in onze andere aanbestedingen?   Bezoek onze website www.vlaanderen.be/bouwprojecten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.  
II.2.7. Looptijd
112   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D18

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-26  09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-27
Plaatselijke tijd:   09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Een plaatsbezoek is verplicht en moet plaatsvinden ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes. Er worden vaste momenten georganiseerd voor het plaatsbezoek. Gezien dit een werkende gemeenschapsinstelling is, is het de voorkeur van de eindgebruiker om de plaatsbezoeken te clusteren op 1 of enkele dagen. Een ondernemer kan slechts aan één plaatsbezoek deelnemen. De identiteit van de deelnemer dient bezorgd te worden via volgend webformulier:http://overheid.vlaanderen.be/plaatsbezoek-degrubbe-everberg De beschikbare data voor de plaatsbezoeken zijn weergegeven in het webformulier. Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04