Agentschap Vlaamse Belastingdienst

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

Agentschap Vlaamse Belastingdienst | Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst N° 510203
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Postadres: Vaartstraat 16,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Karen De Smet
Tel: +32 53722385
E-mail: karen.desmet@fb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://belastingen.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338183

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst 
Referentienummer: Agentschap Vlaamse Belastingsdienst-Bestek2019_FB_001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79823000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het bestek.
De opdracht kan kort als volgt worden omschreven:
1. het printen van invorderingsdocumenten: (aanslagbiljetten, herinneringen, laatste herinneringen, bijlagen, ontheffingsbrieven) en dagelijkse briefwisseling (bv. ontvangstmeldingen, uitnodigingen tot aangifte) op basis van printbestanden die aangeleverd worden in PS/AFP/PDF formaat en die via filetransfer (SFTP) zullen worden overgemaakt;
2. het voorzien van het nodige papier en de nodige briefomslagen;
3. het bedrukken van de briefomslagen nodig voor de verzending van de documenten die bij de drukker zelf worden gedrukt;
4. voorbereiding verzending (het vullen van de briefomslagen met documenten gedrukt bij de opdrachtnemer), en de aflevering van de briefomslagen bij een aanbieder van universele postdiensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Gelieve het bestek te raadplegen 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Gelieve het bestek te raadplegen

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Gelieve het bestek te raadplegen

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]