Agentschap Voor Natuur En Bos

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Agentschap Voor Natuur En Bos | Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Havenlaan 88 bus 75, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Jurgen Van der Cruijssen
Tel:   +32 471682228
E-mail:   jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447694

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst  
Referentienummer:   PD VLB-ANB-TB-TOW-2021-223 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112500
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht “Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst” bestaat uit 3 percelen. De werken omvatten voor perceel 1: grondwerken, aanleg toegangsweg en speelheuvels, voor perceel 2:aanleg spelinfrastructuur, voor perceel 3: aanleg vissteiger voor personen met een beperking.
Meer info zie bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Grondwerken, aanleg toegangsweg en speelheuvels  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Weerdse vijver te Zemst
II.2.4. Beschrijving
De opdracht “Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst” bestaat uit 3 percelen. De werken omvatten voor perceel 1: grondwerken, aanleg toegangsweg en speelheuvels.   Meer info zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Aanleg spelinfrastructuur  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Weerdse vijver te Zemst
II.2.4. Beschrijving
De opdracht “Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst” bestaat uit 3 percelen. De werken omvatten voor perceel 2:aanleg spelinfrastructuur.   Meer info zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-03-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Aanleg vissteiger voor personen met een beperking  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Weerdse vijver te Zemst
II.2.4. Beschrijving
De opdracht “Inrichtingen in het domein Weerdse vijver te Zemst” bestaat uit 3 percelen. De werken omvatten voor perceel 3: aanleg vissteiger voor personen met een beperking.   Meer info zie bestek.  
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-03-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-05  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-07-05
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Gebruik van e-invoicing is verplicht. Meer info zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top