Antwerpen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 27/07/2022

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor het manueel basisonderhoud groen in Linkeroever, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Maarten Dombrecht
E-mail:   maarten.dombrecht@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.ondernemeninantwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453537

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het manueel basisonderhoud groen in Linkeroever, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_2377_EU-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van manueel basisonderhoud in straatgroen, plantsoenen, parken en openbare domeinen in de stad Antwerpen.
Onder basisonderhoud wordt onder andere begrepen: onkruidbeheer in beplanting en op verharding, maaien van gras, scheren van hagen, bladopkuis en knippen van stamschot van bomen. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren taken is opgenomen in de technische bepalingen.
De opdracht is verdeeld in percelen die overeenstemmen met het verzorgingsgebied van de afdelingen van de groendienst.
Meer info vindt u in de opdrachtdocumenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Uitvoeren van manueel basisonderhoud van groen in Antwerpen Linkeroever  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van manueel basisonderhoud in straatgroen, plantsoenen, parken en openbare domeinen in zone Antwerpen Linkeroever.   Onder basisonderhoud wordt onder andere begrepen: onkruidbeheer in beplanting en op verharding, maaien van gras, scheren van hagen, bladopkuis en knippen van stamschot van bomen. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren taken is opgenomen in de technische bepalingen.  
II.2.7. Looptijd
42   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Uitvoeren van manueel basisonderhoud van groen in Ekeren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van manueel basisonderhoud in straatgroen, plantsoenen, parken en openbare domeinen in zone Ekeren.   Onder basisonderhoud wordt onder andere begrepen: onkruidbeheer in beplanting en op verharding, maaien van gras, scheren van hagen, bladopkuis en knippen van stamschot van bomen. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren taken is opgenomen in de technische bepalingen.  
II.2.7. Looptijd
42   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Uitvoeren van manueel basisonderhoud van groen in Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van manueel basisonderhoud in straatgroen, plantsoenen, parken en openbare domeinen in zone Berendrecht, Zandvliet en Lillo.   Onder basisonderhoud wordt onder andere begrepen: onkruidbeheer in beplanting en op verharding, maaien van gras, scheren van hagen, bladopkuis en knippen van stamschot van bomen. Een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren taken is opgenomen in de technische bepalingen.  
II.2.7. Looptijd
42   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-30  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]