Marché Public

AQUAFIN NV

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/03/2020

DETAIL

AQUAFIN NV | Het onderhoud van de groenvoorzieningen Dijle Bekken - Team Aarschot + slibdroger Leuven N° 510355
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: De heer Guido Cuyckens
Tel: +32 34504540
Fax: +32 34583020
E-mail: guido.cuyckens@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het onderhoud van de groenvoorzieningen Dijle Bekken – Team Aarschot + slibdroger Leuven 
Referentienummer: CA/GCU/2020/00019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Team Aarschot
II.2.4. Beschrijving
Het onderhoud van de groenvoorzieningen Dijle Bekken – Team Aarschot + slibdroger Leuven 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Aquafin vraagt zelf de attesten op voor de Belgische inschrijvers waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name:- BTW attest (indirecte belastingen)- Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op, evenals attest niet-faillissement. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.Volgende documenten moeten door de inschrijver aan de offerte toegevoegd worden:- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de wet van 17/06/2016 en art. 61 K.B. Plaatsing;Bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 62 K.B. Plaatsing;- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 63 K.B. Plaatsing;- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken landAndere bewijsstukken zullen ten gepaste tijde door de opdrachtgever aan de inschrijver opgevraagd worden.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. geen
Eventuele minimumeisen:
1. geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. geen

Eventuele minimumeisen:
1. geen

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV – Dijkstraat 8 – 2630 Aartselaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-27

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top