AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 08/04/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | 22.910A/1 & TSS3006 - Verbindingsriolering Gerhagen deel A Aanleg 2DWA-stelsel Houterenberg - Jagersweg - Everslag - Gerhees N° 510605
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Djhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338526

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium
Postadres: Herckenrodesingel 8B,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dhr. Björn Olaerts
Tel: +32 11260870
E-mail: Hasselt@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be http://www.swecobelgium.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
22.910A/1 & TSS3006 – Verbindingsriolering Gerhagen deel A Aanleg 2DWA-stelsel Houterenberg – Jagersweg – Everslag – Gerhees 
Referentienummer: AQFINFRA-22.910Alot1&TSS3006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:
– Opbraak van bestaande verhardingen
– Opbraak / opvullen van bestaande riolen
– Grondwerken
– Aanleg DWA-riolering
o Diam. 250 mm: ca. 1043 m
o Diam. 200 mm: ca. 320 m
o Diam. 150 mm: ca. 700 m
– Aanleg persleiding HDPE
o Diam. 63-75-110-125 mm: ca. 3000 m
– Bouw van 2 DWA-pompstations
– Bouw van 8 DWA-drukrioolpompen incl. EM
– Aanleg van uitstroomconstructie
– Aanleg van kopmuren
– Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe DWA
– Afvoer en verwerken van grondoverschotten
– Aanleg van nieuwe verhardingen in asfalt en betonstraatstenen
– Aanleg van ter plaatse gestorte lijnvormige elementen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Tessenderlo
II.2.4. Beschrijving
22.910A – TSS3006 – Verbindingsriolering Gerhagen deel A Aanleg 2DWA-stelsel Houterenberg – Jagersweg – Everslag – Gerhees 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 6

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin Nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 120 werkdagen.De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij het gemeentehuis/technische dienst van gemeente Tessenderlo van 9u tot 12u, bij het studiebureau Sweco Belgium, Herckenrodesingel 8B, 3500 Hasselt (hasselt@swecobelgium.be) en via de website van Aquafin, www.aquafin.be.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1 , BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09