Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 03/12/2019

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 20.508/1 - Heers, optimalisatie overstort Groeneschild N° 538887
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360637

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Herkenrodesingel 8b, bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dhr. Maarten Remans
Tel: +32 11260870
E-mail: hasselt@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.508/1 – Heers, optimalisatie overstort Groeneschild 
Referentienummer: AQFINFRA-20508lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.508/1 – Heers, optimalisatie overstort Groeneschild
– het opbreken van rijwegen, lijnvormige elementen en riolering
– het bouwen van stuwconstructies en kopmuren
– het aanleggen van riolering en persleiding in open sleuf voor DWA
– het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel
– het aansluiten van huishoudelijke regenwater- en slokkerafvoeren op het RWA-stelsel
– het aanpassen van een ondergronds pompstation voor DWA (bouwkunde en EM)
– het aanleggen van een ondergrondse overstortconstructie
– het vervangen van een wervelventiel in bestaande constructie
– het aanleggen van rijwegen in asfaltverharding
– het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen
– het rooien van hagen en struiken
– het aanleggen van groenzone en onderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Heers
II.2.4. Beschrijving
Project 20.508/1 – Heers, optimalisatie overstort Groeneschild – het opbreken van rijwegen, lijnvormige elementen en riolering – het bouwen van stuwconstructies en kopmuren  – het aanleggen van riolering en persleiding in open sleuf voor DWA – het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel – het aansluiten van huishoudelijke regenwater- en slokkerafvoeren op het RWA-stelsel – het aanpassen van een ondergronds pompstation voor DWA (bouwkunde en EM) – het aanleggen van een ondergrondse overstortconstructie – het vervangen van een wervelventiel in bestaande constructie – het aanleggen van rijwegen in asfaltverharding  – het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen – het rooien van hagen en struiken – het aanleggen van groenzone en onderhoud 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-17 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 160 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgium NV, vestiging Hasselt, Herkenrodesingel 8b, bus 3.01 (alle werkdagen van 9u tot 16u), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top