Marché Public

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 19/05/2020

DETAIL

AQUAFIN NV – DIRECTIE INFRASTRUCTUUR | Project 21.058/1 - Kortenaken, collector Velpe Kersbeek-Miskom N° 516843
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375094

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium
Postadres: Arenbergstraat 13 bus 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Kim Wijnants
Tel: +32 23830640
E-mail: kim.wijnants@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 21.058/1 – Kortenaken, collector Velpe Kersbeek-Miskom 
Referentienummer: AQFINFRA-21058lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 21.058/1 – Kortenaken, collector Velpe Kersbeek-Miskom
 Archeologisch onderzoek
 Aanleg van 1007m riolering in ongewapend beton (Ø400, Ø500, Ø600)
 Aanleg van 542m riolering in gewapend beton ( Ø400, Ø500, Ø600 en Ø700)
 Aanleg van 4737m riolering in grès 160 (Ø250)
 Aanleg van 230m riolering als koker
 Aanleg van 24m riolering in PP en PVC (Ø250)
 Vier pompstations met persleidingen 3 x Ø160, 1 x Ø90
 Twee uitstroomconstructies
 Twee overstortconstructies in de rijbaan
 Rooien en heraanplanten van drie bomen
 Kruising waterlopen van 1e categorie (Velpe); 2e categorie (Kapellebeek en Kattebeek) en ongeklasseerde waterlopen (Winterbeek; Wvktn-127)
 Renovatie van 360m riolering, verspreid over verschillende delen in het projectgebied
 Aanleg wegenis in asfalt, beton en betonstraatstenen
 Aanleg fietspaden in beton en mbv een koudplastisch materiaal
 Plaatsing van keerelementen
 Fundering van riool op houten palen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Kortenaken
II.2.4. Beschrijving
Project 21.058/1 – Kortenaken, collector Velpe Kersbeek-Miskom  Archeologisch onderzoek   Aanleg van 1007m riolering in ongewapend beton (Ø400, Ø500, Ø600)   Aanleg van 542m riolering in gewapend beton ( Ø400, Ø500, Ø600 en Ø700)   Aanleg van 4737m riolering in grès 160 (Ø250)   Aanleg van 230m riolering als koker   Aanleg van 24m riolering in PP en PVC (Ø250)   Vier pompstations met persleidingen 3 x Ø160, 1 x Ø90   Twee uitstroomconstructies   Twee overstortconstructies in de rijbaan   Rooien en heraanplanten van drie bomen   Kruising waterlopen van 1e categorie (Velpe); 2e categorie (Kapellebeek en Kattebeek) en ongeklasseerde waterlopen (Winterbeek; Wvktn-127)   Renovatie van 360m riolering, verspreid over verschillende delen in het projectgebied   Aanleg wegenis in asfalt, beton en betonstraatstenen   Aanleg fietspaden in beton en mbv een koudplastisch materiaal   Plaatsing van keerelementen   Fundering van riool op houten palen 
II.2.7. Looptijd
300 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 8.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-19
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 300 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top