Aquafin Nv – Directie Infrastructuur

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/06/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Infrastructuur | A1180002/1 - Kortrijk, renovatie vijzelgemaal Albertpark
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Infrastructuur
Postadres :  Kontichsesteenweg 54, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Peter Hermans
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449969

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A1180002/1 – Kortrijk, renovatie vijzelgemaal Albertpark  
Referentienummer:   AQFINFRA-A1180002lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232424
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
A1180002/1 – Kortrijk, renovatie vijzelgemaal Albertpark
Algehele renovatie van het vijzelgemaal dat werkt als een pompstation gelegen in Kortrijk Albertpark.
Lot 1 : Bouwkunde: algehele betonherstelling binnenkant vijzelgemaal
– Grondwerken en betonwerken (optrekken dekplaat PS)
– Leveren en plaatsen van een nieuwe metalen overkapping
– Renovatie beton natte kelder : afkappen van beton, voorzien van een herstelmortel en een coating
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
A1180002/1 – Kortrijk, renovatie vijzelgemaal Albertpark   Algehele renovatie van het vijzelgemaal dat werkt als een pompstation gelegen in Kortrijk Albertpark.   Lot 1 : Bouwkunde: algehele betonherstelling binnenkant vijzelgemaal   – Grondwerken en betonwerken (optrekken dekplaat PS)   – Leveren en plaatsen van een nieuwe metalen overkapping   – Renovatie beton natte kelder : afkappen van beton, voorzien van een herstelmortel en een coating  
II.2.7. Looptijd
276   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie D of E, klasse 3.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-26  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-26
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De totale uitvoeringstermijn (lot1 en lot2) van de opdracht bedraagt 276 kalenderdagen,opgesplitst in deelfasen:• 28 kalenderdagen voor de dwingende studiefase • 28 kalenderdagen voor de dwingede fase A• 28 kalenderdagen voor de dwingede fase B• 42 kalenderdagen voor de dwingede fase C• 28 kalenderdagen voor de dwingede fase D• 38 kalenderdagen voor de dwingede fase E• 42 kalenderdagen voor de dwingede fase F• 21 kalenderdagen voor de niet-dwingende fase lot1• 21 kalenderdagen voor de niet-dwingende fase lot2Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Plaatsbezoek is mogelijk maar niet verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-06-22

Scroll to Top