Aquafin Nv – Directie Projectmanagement

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 07/12/2022

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Projectmanagement | A0003109/3 - RWZI Wulpen, coaten influentput
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Projectmanagement
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Mevr. Annelies Welvaert
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466790

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Biotech Engineering BV
Postadres :  Rue de la Grande Couture 2, BE- 7522  Doornik
Contactpersoon:  Mevr. Katleen Lammens
Tel:   +32 69672090
E-mail:   info@biotech-engineering.be
Internetadres(sen):   http://www.biotech-engineering.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0003109/3 – RWZI Wulpen, coaten influentput  
Referentienummer:   AQFINFRA-A0003109-3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232420
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0003109/3 – RWZI Wulpen, coaten influentput
De opdracht omvat in hoofdzaak
• Coaten en voorzien van een gesloten afdekking van de bestaande influentpompput en ontvangstput
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Koksijde
II.2.4. Beschrijving
A0003109/3 – RWZI Wulpen, coaten influentput   De opdracht omvat in hoofdzaak   • Coaten en voorzien van een gesloten afdekking van de bestaande influentpompput en ontvangstput  
II.2.7. Looptijd
165   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie V of E of C1, klasse 4.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-01-27  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-01-27
Plaatselijke tijd:   11:30
Adres:   Aquafin NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 165 kalenderdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

Scroll to Top