Aquafin Nv – Directie Projectmanagement

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Aquafin Nv – Directie Projectmanagement | A5014021 - Gistel, renovatie collector Heyvaertlaan-Manitobalaan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV – Directie Projectmanagement
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Dhr. Aleks Desimpel
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484318

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A5014021 – Gistel, renovatie collector Heyvaertlaan-Manitobalaan  
Referentienummer:   AQFINFRA-A5014021-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
A5014021 – Gistel, renovatie collector Heyvaertlaan-Manitobalaan
In 2002 werd project 94521 Collector Akkerbeek tot RWZI Oostende aangelegd. Hiermee werden via 2 pompstations (PS Eernegem, Moerdijkstraat en PS Snaaskerke, Vrijheidsstraat) de bestaande collectoren in Aartrijke en Eernegem samen met die van Gistel, Ichtegem, Wijnendaele en Koekelare aangesloten op de RWZI van Oostende.
PS Gistel, Mosselstraat werd overgenomen door de gemeente Gistel en eveneens aangesloten op de collector in de uitstroomput van PS Moerdijkstraat ter hoogte van het Kallewaartsgeleed. Afwaarts van de uitstroomput van de beide persleidingen is de collector over 200m aangelegd in GVK, conform de toen geldende ontwerpregels.
Bij preventief onderzoek met putcamera in 2012 werd reeds aantasting vastgesteld stroomafwaarts van deze persleidingen. In latere opvolgingsinspecties (2019-2020) werd aantasting vastgesteld over de gehele collector tot aan PS Vrijheidsstraat.
Het advies op basis van deze inspecties is de relining van de streng over 2450m vanaf het einde van de beschermde collector langs de Heyvaertlaan, Manitobalaan en het fietspad langs de oude spoorwegbedding om verdere aantasting te voorkomen. Ook de IP tussen deze leidingen worden best gerenoveerd om verdere aantasting te voorkomen.
Verder werd ook vastgesteld dat de 3 de IP; K000152963, niet gecoat werd tijdens de aanleg van de GVK leidingen. Deze moet bijgevolg eveneens gerenoveerd worden.
Ook de toegangsschacht van de 1ste IP werd niet (opnieuw) gecoat toen de bovenstructuur enkele jaren geleden aangepast werd. Na visuele inspectie werd ook vastgesteld dat de originele coating van de onderstructuur van deze put niet correct werd uitgevoerd. Het oppervlak van de coating wees er op dat niet voldoende tijd gelaten werd tussen het aanbrengen van de herstelmortel en de coating nadien. Bijgevolg was de mortel nog niet overal voldoende droog en kon deze ook nadien niet meer drogen. Door infiltratie van water door deze papperige mortel zijn nu langzaam groeiende blazen aanwezig in het gecoate oppervlak die op termijn de hechting tussen de coating en de mortel zullen doen verdwijnen. Bijgevolg moet naast de toegangsschacht ook de rest van de put gerenoveerd worden en wordt gekozen
voor een nieuwe dakplaat zonder ondersteunende liggers zoals die vandaag aanwezig zijn.
In bijlage 10 is een visueel overzicht te vinden van de te renoveren putten en strengen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gistel
II.2.4. Beschrijving
A5014021 – Gistel, renovatie collector Heyvaertlaan-Manitobalaan   In 2002 werd project 94521 Collector Akkerbeek tot RWZI Oostende aangelegd. Hiermee werden via 2 pompstations (PS Eernegem, Moerdijkstraat en PS Snaaskerke, Vrijheidsstraat) de bestaande collectoren in Aartrijke en Eernegem samen met die van Gistel, Ichtegem, Wijnendaele en Koekelare aangesloten op de RWZI van Oostende.   PS Gistel, Mosselstraat werd overgenomen door de gemeente Gistel en eveneens aangesloten op de collector in de uitstroomput van PS Moerdijkstraat ter hoogte van het Kallewaartsgeleed. Afwaarts van de uitstroomput van de beide persleidingen is de collector over 200m aangelegd in GVK, conform de toen geldende ontwerpregels.   Bij preventief onderzoek met putcamera in 2012 werd reeds aantasting vastgesteld stroomafwaarts van deze persleidingen. In latere opvolgingsinspecties (2019-2020) werd aantasting vastgesteld over de gehele collector tot aan PS Vrijheidsstraat.   Het advies op basis van deze inspecties is de relining van de streng over 2450m vanaf het einde van de beschermde collector langs de Heyvaertlaan, Manitobalaan en het fietspad langs de oude spoorwegbedding om verdere aantasting te voorkomen. Ook de IP tussen deze leidingen worden best gerenoveerd om verdere aantasting te voorkomen.   Verder werd ook vastgesteld dat de 3 de IP; K000152963, niet gecoat werd tijdens de aanleg van de GVK leidingen. Deze moet bijgevolg eveneens gerenoveerd worden.   Ook de toegangsschacht van de 1ste IP werd niet (opnieuw) gecoat toen de bovenstructuur enkele jaren geleden aangepast werd. Na visuele inspectie werd ook vastgesteld dat de originele coating van de onderstructuur van deze put niet correct werd uitgevoerd. Het oppervlak van de coating wees er op dat niet voldoende tijd gelaten werd tussen het aanbrengen van de herstelmortel en de coating nadien. Bijgevolg was de mortel nog niet overal voldoende droog en kon deze ook nadien niet meer drogen. Door infiltratie van water door deze papperige mortel zijn nu langzaam groeiende blazen aanwezig in het gecoate oppervlak die op termijn de hechting tussen de coating en de mortel zullen doen verdwijnen. Bijgevolg moet naast de toegangsschacht ook de rest van de put gerenoveerd worden en wordt gekozen   voor een nieuwe dakplaat zonder ondersteunende liggers zoals die vandaag aanwezig zijn.   In bijlage 10 is een visueel overzicht te vinden van de te renoveren putten en strengen.  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-07  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-07
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Aquafin NvInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Openbaar

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 180 kalenderdagen. Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Plaatsbezoek :Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer de verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 20/06 om 10 uur De aanwezigheiddient te worden bevestigd aan Aleks Desimpel, projectleider bouwkunde, Dijkstraat 8, Aartselaar, +32474085899, aleks.desimpel@aquafin.be, Aquafin. Tijdens dit plaatsbezoek moeten de nodige PBM’s die volgens de BIV’s in bijlage 8 beschreven staan gebruikt worden:- Veiligheidsschoenen- Helm- 1 Stuk fluo-kledij De locatie waarop het plaatsbezoek doorgaat is de volgende:De overgang tussen de Nieuwpoortse Steenweg en de Stationstraat in Gistel. Er kan geparkeerd worden in de Nieuwpoortse Steenweg langs de baan.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01