Az Alma

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Az Alma | Dringend en/of niet-dringend patiëntentransport
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Alma
Postadres :  Ringlaan 15, BE- 9900  Eeklo
Contactpersoon:  De heer Kenny Verbeke
Tel:   +32 93100467
E-mail:   dca@azalma.be
Internetadres(sen):   www.azalma.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
dringend en/of niet-dringend patiëntentransport  
Referentienummer:   2022/REF/KV/DCA/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85112000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
»Onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van een kwaliteitsvol extern ziekenvervoer in opdracht van
AZ Alma. Dit omvat zowel dringend als niet-dringend vervoer.
» Het ziekenhuis beoogt met deze opdracht een dienstverlener die 24u/24u en 7 dagen op 7 deze service
kan garanderen.
» De leveranciers onthouden zich om voertuigen, systemen en onderdelen aan te bieden die hun
degelijkheid niet hebben bewezen en waarvan zij niet geheel zeker zijn van hun goed rendement of
hun normale werkingsduur.
» De vervoersopdrachten alsook de te gebruiken materialen en middelen dienen conform te zijn aan de
wettelijke voorzieningen, evenals wettelijke bepalingen. Dit dient te gebeuren met gekwalificeerd
personeel dat beschikt over voldoende vorming en scholing om de dienstverlening te garanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Niet dringend vervoer  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Dringend vervoer  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE233
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top