Marché Public

AZ Jan Portaels vzw

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 18/09/2019

DETAIL

AZ Jan Portaels vzw | Schoonmaak van ramen, raamkozijnen, horren, gevels en reclamepanelen N° 528869
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Jan Portaels vzw
Postadres: Gendarmeriestraat 65,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Evert Poot
Tel: +32 22575424
Fax: +32 22575439
E-mail: evert.poot@azjanportaels.be
Internetadres(sen): www.azjanportaels.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak van ramen, raamkozijnen, horren, gevels en reclamepanelen 
Referentienummer: 2019 – EP – AZJP – 167
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op de schoonmaak van ramen, gevels en reclamepanelen in de gebouwen van het AZ Jan Portaels geleden in Gendarmeriestraat 65 te 1800 Vilvoorde.
De gekozen procedure is die van de open aanbesteding met Europese bekendmaking.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Wassen ramen binnenzijde 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Jan Portaels vzw, Gendarmeriestraat 65 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Wassen ramen buitenzijde, gevelreiniging en onderhoud reclamepanelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Jan Portaels vzw, Gendarmeriestraat 65 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s aanleveren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.2. De dienstverlener dient lid te zijn van de Algemene Belgische Schoonmaak Unie (ABSU)3. Voldoen aan de vereisten voor erkenning van aannemers.4. Schoonmaak met veilige en milieuvriendelijke producten5. Hulpmiddelen voor schoonmaak (ladders, hoogtewerkers,.) voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en werden gekeurd voor gebeurd

Eventuele minimumeisen:
1. Een kopie van het certificaat
2. Een geldig certificaat
3. Een VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
4. Het product bevat minimaal geen ammoniak.
Gelieve de technische fiche en MSDS toe te voegen aan het dossier
5. attest dat hulpmiddel voldoet aan huidige veiligheidsvoorschriften
keuringsattest van hulpmiddel

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 17/07/2019 om 10.00Tijdens het plaatsbezoek wordt er een rondgang georganiseerd zodat u een duidelijk beeld krijgt van de bestaande infrastructuur. De rondgang zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.Een plaatsbezoek is vereist.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top