Marché Public

Be-Mine nv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 09/01/2020

DETAIL

Be-Mine nv | 09423.06 Beringen: Be-Mine: parking school ++ Kiss & Ride N° 500845
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Be-Mine nv
Postadres: Kempische Steenweg 311 bus 4.01,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11373574
E-mail: j.huysmans@lrm.be
Internetadres(sen): www.bemine.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363804

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium nv
Postadres: Herkenrodesingel 8B bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11260870
E-mail: marijke.wevers@swecobelgium.be
Internetadres(sen): www.swecobelgium.be http://www.swecobelgium.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
09423.06 Beringen: Be-Mine: parking school ++ Kiss & Ride 
Referentienummer: Sweco Belgium nv-09423.06-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
– RWA-riolering + slokkers
– Aanleg van nieuwe verhardingen in KWS en betonstraatstenen
– Realisatie ter plaatse gestorte lijnvormige elementen
– Groenaanplant
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Beringen
II.2.4. Beschrijving
09423.06 Beringen: Be-Mine: parking school + Kiss & Ride 
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
erkenningscategorie C erkenningsklasse 2

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
erkenningscategorie C erkenningsklasse 2

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: C

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
erkenningscategorie C erkenningsklasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: E-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
XXX, BE Beringen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
XXX, BE Beringen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top